Danh sách tiểu hành tinh/184801–184900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184801 2005 TE101 07/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
184802 2005 TH101 07/10/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
184803 2005 TB110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
184804 2005 TF112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
184805 2005 TX115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184806 2005 TH121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184807 2005 TK122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
184808 2005 TX122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184809 2005 TQ124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184810 2005 TG126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184811 2005 TX127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184812 2005 TK129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184813 2005 TU129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184814 2005 TF135 05/10/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
184815 2005 TP136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
184816 2005 TS136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184817 2005 TJ140 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
184818 2005 TX140 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184819 2005 TU160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184820 2005 TR162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184821 2005 TY162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
184822 2005 TK167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
184823 2005 TX170 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
184824 2005 TA178 01/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
184825 2005 TZ178 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
184826 2005 TE190 01/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
184827 2005 TP190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
184828 2005 TX191 03/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
184829 2005 UJ 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
184830 2005 UQ6 29/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
184831 2005 UY8 20/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
184832 2005 UV9 21/10/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
184833 2005 UA10 21/10/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
184834 2005 UP14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184835 2005 UG21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184836 2005 UV22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
184837 2005 UD26 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184838 2005 UX33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
184839 2005 UT36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184840 2005 UL37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
184841 2005 US38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184842 2005 UY38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
184843 2005 UO42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
184844 2005 UB45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
184845 2005 UP45 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
184846 2005 UT45 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
184847 2005 UR46 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
184848 2005 UH49 23/10/2005 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
184849 2005 UE51 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
184850 2005 UG53 23/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
184851 2005 UT53 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
184852 2005 UV53 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
184853 2005 UM56 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
184854 2005 UP57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
184855 2005 UK58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
184856 2005 UW61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
184857 2005 UF66 22/10/2005 Catalina CSS 9,4 km MPC · JPL
184858 2005 UJ67 22/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
184859 2005 UU72 23/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
184860 2005 UD82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184861 2005 UY86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184862 2005 UU87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184863 2005 UQ89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184864 2005 UM95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184865 2005 UA96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184866 2005 UC97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
184867 2005 UD109 22/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
184868 2005 UJ113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184869 2005 UA115 22/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
184870 2005 UB116 23/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184871 2005 UP127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184872 2005 UR128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
184873 2005 UU140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
184874 2005 UQ160 22/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
184875 2005 UP176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
184876 2005 UY178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
184877 2005 US182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
184878 Gotlib 2005 UK187 26/10/2005 Nogales J.-C. Merlin 3,2 km MPC · JPL
184879 2005 UL194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184880 2005 UE199 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
184881 2005 UR211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
184882 2005 UZ212 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
184883 2005 UL213 22/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
184884 2005 UF214 24/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
184885 2005 UY214 27/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184886 2005 UT221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184887 2005 UO226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
184888 2005 UW226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
184889 2005 UY234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
184890 2005 UZ236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184891 2005 UM237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184892 2005 UB244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184893 2005 UN253 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
184894 2005 UO254 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184895 2005 UO255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
184896 2005 UO256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184897 2005 UV260 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
184898 2005 UA263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184899 2005 UF267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
184900 2005 UZ269 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL