Danh sách tiểu hành tinh/182501–182600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182501 2001 SH219 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182502 2001 SQ224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182503 2001 SQ242 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
182504 2001 SP245 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182505 2001 SW245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182506 2001 SL251 19/09/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
182507 2001 SN251 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182508 2001 SA253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182509 2001 SV255 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182510 2001 SZ255 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182511 2001 SC258 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182512 2001 SL268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
182513 2001 SM269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
182514 2001 SH274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
182515 2001 SS276 21/09/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
182516 2001 SK293 19/09/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
182517 2001 SC294 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182518 2001 SL314 23/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182519 2001 ST317 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182520 2001 SU320 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182521 2001 SU327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
182522 2001 SZ337 20/09/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
182523 2001 SK339 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182524 2001 SN342 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182525 2001 SX349 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182526 2001 SH353 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182527 2001 TW6 10/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
182528 2001 TY9 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182529 2001 TE10 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
182530 2001 TT10 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182531 2001 TO22 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182532 2001 TU23 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182533 2001 TA24 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182534 2001 TM25 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182535 2001 TL29 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182536 2001 TN31 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182537 2001 TH35 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182538 2001 TO39 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182539 2001 TS45 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182540 2001 TS49 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182541 2001 TP51 13/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
182542 2001 TH57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182543 2001 TQ62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182544 2001 TF64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182545 2001 TQ73 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182546 2001 TE82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182547 2001 TK83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182548 2001 TS83 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
182549 2001 TG86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182550 2001 TS86 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182551 2001 TP89 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
182552 2001 TA100 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182553 2001 TW100 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182554 2001 TO111 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182555 2001 TZ112 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182556 2001 TD113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182557 2001 TW114 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182558 2001 TX115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182559 2001 TM126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182560 2001 TE129 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
182561 2001 TG130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
182562 2001 TK138 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
182563 2001 TA139 10/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
182564 2001 TL139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
182565 2001 TN145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
182566 2001 TT145 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
182567 2001 TQ146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
182568 2001 TS148 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
182569 2001 TN149 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182570 2001 TG151 10/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
182571 2001 TP156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
182572 2001 TM158 11/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
182573 2001 TF160 15/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
182574 2001 TR164 11/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
182575 2001 TC173 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182576 2001 TW174 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182577 2001 TB175 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182578 2001 TF175 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182579 2001 TK176 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182580 2001 TA177 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182581 2001 TA187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182582 2001 TK192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182583 2001 TH198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182584 2001 TO207 11/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
182585 2001 TB219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
182586 2001 TB224 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182587 2001 TX224 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
182588 2001 TA226 14/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
182589 2001 TV230 15/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
182590 Vladisvujnovic 2001 TA245 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
182591 2001 TG247 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
182592 Jolana 2001 TF257 08/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
182593 2001 UL1 19/10/2001 Nacogdoches SFA Obs. 2,5 km MPC · JPL
182594 2001 UD2 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
182595 2001 UH18 29/10/2001 Emerald Lane L. Ball 2,8 km MPC · JPL
182596 2001 US21 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182597 2001 UE28 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182598 2001 UA32 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
182599 2001 UE33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182600 2001 UL35 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL