Danh sách tiểu hành tinh/181501–181600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181501 2006 UY24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181502 2006 UY27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181503 2006 UC37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181504 2006 UL39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181505 2006 UR40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181506 2006 UO41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181507 2006 UT41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181508 2006 UC45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181509 2006 UJ52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
181510 2006 UA63 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,9 km MPC · JPL
181511 2006 UY67 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181512 2006 UT70 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
181513 2006 UC71 16/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
181514 2006 UY76 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181515 2006 UE77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181516 2006 UW78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181517 2006 UP79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181518 Ursulakleguin 2006 UL86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
181519 2006 UR87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
181520 2006 UY99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181521 2006 US101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181522 2006 UW102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181523 2006 UW103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181524 2006 UQ106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181525 2006 UP117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181526 2006 UQ118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181527 2006 UG131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181528 2006 UD133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
181529 2006 UM134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181530 2006 UD137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
181531 2006 UE137 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
181532 2006 UK141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
181533 2006 UJ144 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181534 2006 UC152 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181535 2006 UA170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
181536 2006 UE174 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
181537 2006 UE175 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
181538 2006 UL176 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
181539 2006 UX177 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
181540 2006 UA181 16/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
181541 2006 UK188 19/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
181542 2006 UM189 19/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
181543 2006 UZ189 19/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
181544 2006 UH191 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
181545 2006 UX198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
181546 2006 US204 22/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
181547 2006 UT217 31/10/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
181548 2006 UG220 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181549 2006 US238 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181550 2006 UF251 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
181551 2006 UC254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
181552 2006 UK266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
181553 2006 UB270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
181554 2006 UH273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
181555 2006 US273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181556 2006 UR275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
181557 2006 UJ282 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
181558 2006 UT282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181559 2006 US284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181560 2006 UY284 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
181561 2006 UX286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181562 Paulrosendall 2006 UT325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
181563 2006 UQ329 27/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
181564 2006 UJ331 17/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
181565 2006 VQ5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
181566 2006 VT8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181567 2006 VA9 11/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
181568 2006 VP20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181569 Leetyphoon 2006 VD21 09/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,4 km MPC · JPL
181570 2006 VZ21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
181571 2006 VT23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181572 2006 VF27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181573 2006 VN45 11/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
181574 2006 VL50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
181575 2006 VX56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
181576 2006 VC57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
181577 2006 VV64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181578 2006 VS72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
181579 2006 VL73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
181580 2006 VP77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
181581 2006 VR87 14/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
181582 2006 VS101 12/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
181583 2006 VH108 13/11/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
181584 2006 VT113 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
181585 2006 VZ124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181586 2006 VU128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
181587 2006 VR134 15/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
181588 2006 VW136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181589 2006 VL138 15/11/2006 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
181590 2006 VU138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
181591 2006 VS145 15/11/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
181592 2006 VW146 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
181593 2006 VZ149 09/11/2006 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
181594 2006 VE154 08/11/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
181595 2006 VE168 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
181596 2006 WJ2 18/11/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,9 km MPC · JPL
181597 2006 WU5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181598 2006 WQ21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
181599 2006 WC25 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
181600 2006 WN34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL