Danh sách tiểu hành tinh/182401–182500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182401 2001 RT15 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182402 2001 RQ18 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182403 2001 RK24 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182404 2001 RE32 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182405 2001 RW35 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182406 2001 RB38 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182407 2001 RD48 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
182408 2001 RS53 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182409 2001 RC56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182410 2001 RB59 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182411 2001 RU60 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182412 2001 RJ65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182413 2001 RL66 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182414 2001 RZ73 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182415 2001 RZ75 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182416 2001 RR78 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182417 2001 RL81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
182418 2001 RW88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
182419 2001 RV98 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182420 2001 RQ99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182421 2001 RC103 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182422 2001 RF104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182423 2001 RR104 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182424 2001 RN113 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182425 2001 RR114 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182426 2001 RL118 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182427 2001 RS120 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182428 2001 RS126 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182429 2001 RZ129 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182430 2001 RF131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182431 2001 RD132 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182432 2001 RJ134 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182433 2001 RR134 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182434 2001 RH136 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182435 2001 RE140 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182436 2001 SJ1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
182437 2001 SS11 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182438 2001 SO15 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182439 2001 SS17 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182440 2001 SB19 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182441 2001 SB21 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182442 2001 SD24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182443 2001 SB26 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182444 2001 SQ26 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182445 2001 SD30 16/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
182446 2001 SC31 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
182447 2001 SL31 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182448 2001 SP38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182449 2001 SW40 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182450 2001 SJ46 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182451 2001 SG50 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182452 2001 SJ50 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182453 2001 SB53 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182454 2001 SV62 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182455 2001 SO63 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182456 2001 SG64 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182457 2001 SO64 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182458 2001 SF69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182459 2001 SZ72 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
182460 2001 SC81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182461 2001 SK81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182462 2001 SY82 20/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
182463 2001 SK85 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182464 2001 SH88 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182465 2001 SF91 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182466 2001 SF92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182467 2001 SO92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182468 2001 SP93 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182469 2001 SD96 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182470 2001 SR97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182471 2001 SS101 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182472 2001 SF102 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182473 2001 SE105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182474 2001 SA110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182475 2001 SL115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
182476 2001 SD116 22/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
182477 2001 SB118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182478 2001 SM121 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182479 2001 SJ130 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182480 2001 SQ130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182481 2001 SG136 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182482 2001 SJ137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182483 2001 SB141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182484 2001 SA142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182485 2001 SW142 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182486 2001 SY143 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182487 2001 SK158 17/09/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
182488 2001 SO158 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182489 2001 SU158 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182490 2001 SU164 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182491 2001 SN165 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182492 2001 SO173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182493 2001 SK174 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182494 2001 SQ181 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182495 2001 SA190 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182496 2001 SL196 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182497 2001 SL200 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182498 2001 SV203 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182499 2001 SF207 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182500 2001 ST212 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL