Danh sách tiểu hành tinh/182601–182700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182601 2001 UF41 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182602 2001 UC43 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182603 2001 UF43 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182604 2001 UK47 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182605 2001 UM47 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182606 2001 UU47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182607 2001 UN48 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182608 2001 UN49 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182609 2001 US58 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182610 2001 UX58 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182611 2001 UJ59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182612 2001 UX60 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182613 2001 UJ61 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182614 2001 UT70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
182615 2001 UM79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182616 2001 UL80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182617 2001 UT82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182618 2001 UT91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
182619 2001 UJ101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182620 2001 UL101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182621 2001 UO101 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182622 2001 UN106 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182623 2001 UO108 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182624 2001 UA114 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182625 2001 UF114 22/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
182626 2001 UW117 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182627 2001 UC124 22/10/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
182628 2001 UK126 23/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
182629 2001 UM131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182630 2001 UE138 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182631 2001 UP143 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182632 2001 UJ144 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182633 2001 UX145 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182634 2001 UV146 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182635 2001 UL148 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182636 2001 UJ151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182637 2001 UR151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182638 2001 UL152 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182639 2001 UM155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182640 2001 UM156 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182641 2001 UH159 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182642 2001 UO160 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182643 2001 UO161 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182644 2001 UH162 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182645 2001 UL162 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182646 2001 UH165 23/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
182647 2001 UA170 21/10/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
182648 2001 UJ175 24/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
182649 2001 UT176 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182650 2001 UL177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182651 2001 UD178 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182652 2001 UU182 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182653 2001 UK187 17/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
182654 2001 UC188 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182655 2001 UE194 18/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182656 2001 UF195 18/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182657 2001 UZ195 18/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
182658 2001 UE196 18/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182659 2001 UK196 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
182660 2001 UT197 19/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
182661 2001 UY201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
182662 2001 UG203 19/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
182663 2001 UP204 19/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
182664 2001 UT204 19/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
182665 2001 UV204 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
182666 2001 UG206 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
182667 2001 UG207 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182668 2001 UO208 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
182669 2001 UZ214 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
182670 2001 UA215 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182671 2001 UR221 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182672 2001 UU221 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182673 2001 UC222 25/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182674 2001 UB225 25/10/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
182675 2001 UA226 16/10/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
182676 2001 UQ227 16/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
182677 2001 UH228 24/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
182678 2001 VM1 09/11/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
182679 2001 VP6 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182680 2001 VV7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182681 2001 VE18 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182682 2001 VV18 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182683 2001 VS22 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182684 2001 VW24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182685 2001 VN25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
182686 2001 VJ38 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182687 2001 VQ39 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182688 2001 VQ45 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182689 2001 VL46 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
182690 2001 VH49 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182691 2001 VT49 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182692 2001 VH62 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182693 2001 VW70 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182694 2001 VJ73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
182695 2001 VV76 15/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
182696 2001 VA95 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182697 2001 VM96 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182698 2001 VV97 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182699 2001 VM100 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
182700 2001 VB112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL