Danh sách tiểu hành tinh/180201–180300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180201 2003 ST251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180202 2003 SO258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
180203 2003 SU259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180204 2003 SB295 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180205 2003 SD295 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180206 2003 SH298 18/09/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
180207 2003 SH305 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180208 2003 SD311 29/09/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
180209 2003 SF312 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
180210 2003 SP318 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180211 2003 TE5 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180212 2003 UE1 16/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180213 2003 UM8 19/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
180214 2003 UB9 17/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
180215 2003 UK9 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180216 2003 UY9 20/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
180217 2003 UL23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180218 2003 UB29 22/10/2003 Kvistaberg UDAS 880 m MPC · JPL
180219 2003 UX39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
180220 2003 UG44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180221 2003 UR55 18/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180222 2003 UA98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
180223 2003 UD107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
180224 2003 UO123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180225 2003 UG127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180226 2003 UM130 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
180227 2003 UN131 19/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180228 2003 UQ135 21/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180229 2003 UZ143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
180230 2003 UW147 18/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
180231 2003 UD149 19/10/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
180232 2003 UJ180 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180233 2003 UU192 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180234 2003 UY195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
180235 2003 UF196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180236 2003 UG199 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180237 2003 UT224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180238 2003 UP225 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
180239 2003 UY226 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
180240 2003 UB244 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180241 2003 UC247 24/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
180242 2003 UE247 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
180243 2003 UQ252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180244 2003 UN254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180245 2003 UN259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180246 2003 UO261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180247 2003 UY263 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180248 2003 UX265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
180249 2003 UH274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180250 2003 UG281 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180251 2003 UM283 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180252 2003 UU283 30/10/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
180253 2003 UO314 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
180254 2003 VY1 02/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180255 2003 VM9 15/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180256 2003 VE10 15/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180257 2003 WM3 16/11/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
180258 2003 WT5 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180259 2003 WN8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180260 2003 WG12 18/11/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
180261 2003 WA15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180262 2003 WH18 19/11/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
180263 2003 WR19 19/11/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
180264 2003 WK24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
180265 2003 WC27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
180266 2003 WQ34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180267 2003 WG36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
180268 2003 WH38 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180269 2003 WB41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
180270 2003 WY45 20/11/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
180271 2003 WZ49 19/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
180272 2003 WD58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180273 2003 WH60 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180274 2003 WC63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
180275 2003 WV63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180276 2003 WU64 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180277 2003 WY65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180278 2003 WS70 20/11/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
180279 2003 WX72 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
180280 2003 WO73 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180281 2003 WP76 19/11/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
180282 2003 WC78 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180283 2003 WH81 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180284 2003 WQ86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180285 2003 WC90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180286 2003 WT90 18/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
180287 2003 WX94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
180288 2003 WH102 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180289 2003 WO104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180290 2003 WH109 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180291 2003 WZ113 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180292 2003 WJ119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180293 2003 WS119 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180294 2003 WG120 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
180295 2003 WQ120 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180296 2003 WM127 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180297 2003 WW127 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
180298 2003 WG129 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
180299 2003 WP130 21/11/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
180300 2003 WY132 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL