Danh sách tiểu hành tinh/179201–179300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179201 2001 TE178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179202 2001 TL179 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179203 2001 TA185 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179204 2001 TD185 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179205 2001 TM185 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179206 2001 TW187 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179207 2001 TX196 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179208 2001 TN199 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179209 2001 TX199 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179210 2001 TJ202 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179211 2001 TU206 11/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
179212 2001 TK213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
179213 2001 TY217 14/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
179214 2001 TR218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
179215 2001 TO221 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179216 2001 TE224 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179217 2001 TB225 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
179218 2001 TQ225 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179219 2001 TB238 14/10/2001 Eskridge Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
179220 2001 TT241 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
179221 2001 TP244 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
179222 2001 TT256 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
179223 2001 TA257 15/10/2001 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
179224 2001 UG1 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179225 2001 UB9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179226 2001 UX10 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
179227 2001 UG14 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
179228 2001 UX14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
179229 2001 UF19 16/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
179230 2001 UJ27 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
179231 2001 UA30 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179232 2001 UY39 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179233 2001 UQ60 17/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
179234 2001 UT62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179235 2001 UR63 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179236 2001 UC71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
179237 2001 UD78 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179238 2001 UV82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179239 2001 UQ84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179240 2001 UC87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
179241 2001 UQ89 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179242 2001 UF96 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179243 2001 UH97 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
179244 2001 UP100 18/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
179245 2001 UM101 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179246 2001 US101 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179247 2001 UY102 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179248 2001 UO104 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179249 2001 UK106 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179250 2001 UV106 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179251 2001 UP111 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179252 2001 UR128 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179253 2001 UF130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179254 2001 UJ131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179255 2001 UY134 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179256 2001 US136 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179257 2001 UO140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179258 2001 UF142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179259 2001 UR143 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179260 2001 UO148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179261 2001 UZ151 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179262 2001 UC157 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
179263 2001 UH157 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179264 2001 UT164 23/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
179265 2001 UJ166 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
179266 2001 UY176 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179267 2001 UZ177 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179268 2001 UC187 17/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
179269 2001 UE190 18/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
179270 2001 UW195 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
179271 2001 UX200 19/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
179272 2001 UA202 19/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
179273 2001 UX203 19/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
179274 2001 UH213 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179275 2001 UH214 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179276 2001 UC218 25/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
179277 2001 UT220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179278 2001 UQ221 24/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179279 2001 UX222 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
179280 2001 UF226 16/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
179281 2001 VT4 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
179282 2001 VY5 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179283 2001 VR6 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179284 2001 VU7 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179285 2001 VP11 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179286 2001 VG14 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179287 2001 VM25 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179288 2001 VL26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179289 2001 VO27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179290 2001 VD31 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
179291 2001 VU42 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179292 2001 VR53 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179293 2001 VY54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
179294 2001 VK55 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
179295 2001 VU56 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
179296 2001 VS60 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179297 2001 VB62 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
179298 2001 VG70 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
179299 2001 VK77 09/11/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
179300 2001 VL80 10/11/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL