Danh sách tiểu hành tinh/17301–17400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17301 4609 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
17302 4610 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
17303 4629 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
17304 4637 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
17305 Caniff 4652 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 25 km MPC · JPL
17306 4865 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
17307 4895 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
17308 6079 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
17309 6528 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
17310 6574 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
17311 6584 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
17312 7622 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
17313 9542 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
17314 Aisakos 1024 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 36 km MPC · JPL
17315 1089 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
17316 1198 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
17317 1208 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
17318 2091 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
17319 3078 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
17320 3182 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,8 km MPC · JPL
17321 3188 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
17322 3274 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
17323 3284 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
17324 3292 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
17325 3300 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
17326 4023 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
17327 4155 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
17328 1176 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
17329 1277 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,7 km MPC · JPL
17330 1358 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
17331 2056 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
17332 2120 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
17333 2174 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
17334 2275 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 9,9 km MPC · JPL
17335 2281 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
17336 3193 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
17337 3198 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
17338 3212 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
17339 4060 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
17340 4096 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
17341 4120 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
17342 5185 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
17343 1111 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
17344 1120 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
17345 2216 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
17346 2395 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
17347 3449 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
17348 4166 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
17349 4353 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 14 km MPC · JPL
17350 1968 OJ 18/07/1968 Cerro El Roble C. Torres, S. Cofré 8,0 km MPC · JPL
17351 Pheidippos 1973 SV 19/09/1973 Palomar PLS 29 km MPC · JPL
17352 1975 SG1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 7,5 km MPC · JPL
17353 1975 TE 10/10/1975 Anderson Mesa H. L. Giclas 3,7 km MPC · JPL
17354 Matrosov 1977 EU1 13/03/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 7,1 km MPC · JPL
17355 1978 NK 10/07/1978 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 5,5 km MPC · JPL
17356 Vityazev 1978 PG4 09/08/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 2,8 km MPC · JPL
17357 Lucataliano 1978 QH3 23/08/1978 Mount Stromlo G. DeSanctis, V. Zappalà 10 km MPC · JPL
17358 Lozino-Lozinskij 1978 SU4 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 3,9 km MPC · JPL
17359 1978 UP4 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 8,2 km MPC · JPL
17360 1978 UX5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,9 km MPC · JPL
17361 1978 UF7 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 8,4 km MPC · JPL
17362 1978 UT7 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 9,2 km MPC · JPL
17363 1978 VF3 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
17364 1978 VR10 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
17365 1978 VF11 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 45 km MPC · JPL
17366 1979 OV4 24/07/1979 Palomar S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
17367 1979 OU11 26/07/1979 Palomar S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
17368 Korn 1979 QV1 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,8 km MPC · JPL
17369 Eremeeva 1979 QR2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 5,4 km MPC · JPL
17370 1980 CJ 13/02/1980 Harvard Observatory Harvard Obs. 15 km MPC · JPL
17371 1981 DT 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 10 km MPC · JPL
17372 1981 DV 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
17373 1981 EQ3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
17374 1981 EF4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,2 km MPC · JPL
17375 1981 EJ4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
17376 1981 EQ4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,0 km MPC · JPL
17377 1981 EF5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
17378 1981 EM5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,9 km MPC · JPL
17379 1981 ED8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
17380 1981 EB10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
17381 1981 EC11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
17382 1981 EH11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
17383 1981 EE12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
17384 1981 EM12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
17385 1981 EU13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
17386 1981 EA23 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,2 km MPC · JPL
17387 1981 EV23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
17388 1981 EZ24 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
17389 1981 EN30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
17390 1981 EZ37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,9 km MPC · JPL
17391 1981 EK39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
17392 1981 EY40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
17393 1981 EA41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
17394 1981 ER42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,8 km MPC · JPL
17395 1981 EA44 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
17396 1981 EK45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
17397 1981 EF48 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 13 km MPC · JPL
17398 1982 UR2 20/10/1982 Kitt Peak G. Aldering 9,6 km MPC · JPL
17399 Andysanto 1983 RL 06/09/1983 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,1 km MPC · JPL
17400 1985 PL1 13/08/1985 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 7,7 km MPC · JPL