Danh sách tiểu hành tinh/172201–172300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172201 2002 QU30 29/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
172202 2002 QL34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172203 2002 QZ36 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
172204 2002 QR52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,7 km MPC · JPL
172205 2002 QT52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,2 km MPC · JPL
172206 2002 QQ54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
172207 2002 QN68 18/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
172208 2002 QH74 28/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172209 2002 QG75 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172210 2002 QF77 29/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
172211 2002 QE84 27/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172212 2002 QW89 27/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172213 2002 QA110 17/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172214 2002 QV115 29/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
172215 2002 RL26 04/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
172216 2002 RF44 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172217 2002 RK44 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172218 2002 RG47 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
172219 2002 RR47 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172220 2002 RZ57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
172221 2002 RP59 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172222 2002 RH60 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
172223 2002 RP66 03/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
172224 2002 RU88 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172225 2002 RS90 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172226 2002 RB97 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172227 2002 RG109 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172228 2002 RJ113 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172229 2002 RT113 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172230 2002 RZ113 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172231 2002 RZ127 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
172232 2002 RL131 11/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
172233 2002 RB141 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172234 2002 RS142 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
172235 2002 RF149 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
172236 2002 RH173 13/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172237 2002 RG178 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
172238 2002 RY179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
172239 2002 RO182 11/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
172240 2002 RO191 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
172241 2002 RT196 12/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
172242 2002 RA200 13/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
172243 2002 RT202 13/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
172244 2002 RG206 14/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
172245 2002 RV206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172246 2002 RS223 13/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
172247 2002 RF224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
172248 2002 RV225 13/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
172249 2002 RG226 13/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
172250 2002 RR232 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 1,6 km MPC · JPL
172251 2002 RR237 15/09/2002 Palomar R. Matson 2,0 km MPC · JPL
172252 2002 RR263 13/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172253 2002 RC271 01/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
172254 2002 SY8 27/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
172255 2002 SQ9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
172256 2002 SN11 27/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
172257 2002 SD16 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
172258 2002 SG23 27/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
172259 2002 SF26 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
172260 2002 SN40 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
172261 2002 SN51 16/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
172262 2002 SK54 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172263 2002 SF61 16/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
172264 2002 TW15 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172265 2002 TW21 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172266 2002 TM23 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172267 2002 TP29 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172268 2002 TE64 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172269 Tator 2002 TJ69 09/10/2002 Mülheim-Ruhr A. Martin, A. Boeker 4,2 km MPC · JPL
172270 2002 TN70 03/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
172271 2002 TW79 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172272 2002 TP83 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
172273 2002 TP89 03/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
172274 2002 TD98 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172275 2002 TO108 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
172276 2002 TP111 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172277 2002 TU111 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172278 2002 TU112 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172279 2002 TO121 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
172280 2002 TM124 04/10/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
172281 2002 TD133 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172282 2002 TJ134 04/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
172283 2002 TU137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
172284 2002 TO138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
172285 2002 TX138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
172286 2002 TL139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
172287 2002 TE144 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172288 2002 TO156 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172289 2002 TS164 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
172290 2002 TW166 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
172291 2002 TH174 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
172292 2002 TR177 11/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
172293 2002 TD178 11/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
172294 2002 TQ179 13/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172295 2002 TC195 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172296 2002 TV195 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172297 2002 TU199 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
172298 2002 TD213 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172299 2002 TD217 07/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
172300 2002 TE228 06/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL