Danh sách tiểu hành tinh/171301–171400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171301 2006 HS13 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171302 2006 HQ23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
171303 2006 HE29 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
171304 2006 HH30 19/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
171305 2006 HJ30 19/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
171306 2006 HP34 19/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
171307 2006 HJ35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
171308 2006 HE38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
171309 2006 HG42 21/04/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
171310 2006 HN43 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171311 2006 HM44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
171312 2006 HS46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171313 2006 HB48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171314 2006 HL51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
171315 2006 HD52 27/04/2006 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
171316 2006 HK54 20/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
171317 2006 HQ63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
171318 2006 HW67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171319 2006 HJ75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
171320 2006 HO78 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
171321 2006 HR80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
171322 2006 HY90 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171323 2006 HD91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
171324 2006 HQ96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171325 2006 HD101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
171326 2006 JA1 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
171327 2006 JF10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
171328 2006 JS17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171329 2006 JM27 01/05/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171330 2006 JQ37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
171331 2006 JU39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
171332 2006 JR45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
171333 2006 JE46 10/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
171334 2006 JB47 09/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171335 2006 JE48 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171336 2006 JT54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
171337 2006 JE59 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
171338 2006 JZ60 02/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
171339 2006 KM2 18/05/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
171340 2006 KG4 19/05/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
171341 2006 KP4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
171342 2006 KY9 19/05/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
171343 2006 KN10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
171344 2006 KA15 20/05/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
171345 2006 KH21 21/05/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
171346 2006 KP23 16/05/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
171347 2006 KU23 18/05/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
171348 2006 KU27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171349 2006 KT42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171350 2006 KA46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
171351 2006 KD61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
171352 2006 KB65 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
171353 2006 KR65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
171354 2006 KU65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
171355 2006 KT68 20/05/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
171356 2006 KV73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171357 2006 KA83 19/05/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
171358 2006 KT85 20/05/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
171359 2006 KU104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
171360 2006 KE107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
171361 2006 KN108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
171362 2006 KV110 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171363 2006 KT121 28/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
171364 2006 LG1 01/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
171365 2006 LS1 05/06/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171366 2006 LE2 07/06/2006 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
171367 2006 LW3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171368 2006 LV4 07/06/2006 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
171369 2006 LW5 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
171370 2006 LX5 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
171371 2006 LE7 10/06/2006 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
171372 2006 MK3 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
171373 2006 MN14 28/06/2006 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
171374 2006 NE 01/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
171375 2006 OH 17/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,9 km MPC · JPL
171376 2006 OM 17/07/2006 Vicques M. Ory 3,5 km MPC · JPL
171377 2006 OR8 20/07/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
171378 2006 OV8 20/07/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
171379 2006 OL9 24/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 4,1 km MPC · JPL
171380 2006 OM12 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
171381 Taipei 2006 OG17 22/07/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,9 km MPC · JPL
171382 2006 OO17 18/07/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
171383 2006 OE20 18/07/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
171384 2006 PY6 12/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
171385 2006 PW7 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
171386 2006 PP9 13/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
171387 2006 PR9 13/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
171388 2006 PL10 13/08/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
171389 2006 PV12 13/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
171390 2006 PK13 14/08/2006 Siding Spring SSS 7,1 km MPC · JPL
171391 2006 PK27 13/08/2006 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
171392 2006 PX29 12/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
171393 2006 PH32 15/08/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
171394 2006 PD39 14/08/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
171395 2006 QN27 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171396 Miguel 2006 QH33 24/08/2006 La Cañada J. Lacruz 1,4 km MPC · JPL
171397 2006 QT40 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
171398 2006 QH42 17/08/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
171399 2006 QL66 21/08/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
171400 2006 QZ98 22/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL