Danh sách tiểu hành tinh/169301–169400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169301 2001 TO2 06/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
169302 2001 TF3 07/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
169303 2001 TB12 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169304 2001 TB23 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169305 2001 TJ49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
169306 2001 TX60 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169307 2001 TC66 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169308 2001 TA70 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169309 2001 TF81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
169310 2001 TQ81 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169311 2001 TV81 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169312 2001 TM99 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
169313 2001 TJ106 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
169314 2001 TP109 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
169315 2001 TH111 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169316 2001 TJ120 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
169317 2001 TZ124 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
169318 2001 TH132 11/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
169319 2001 TS133 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
169320 2001 TC138 14/10/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
169321 2001 TP142 10/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
169322 2001 TJ144 10/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
169323 2001 TK146 10/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
169324 2001 TU149 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
169325 2001 TU150 10/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
169326 2001 TO151 10/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
169327 2001 TX154 15/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
169328 2001 TN157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
169329 2001 TX159 13/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
169330 2001 TZ162 11/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169331 2001 TB165 15/10/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
169332 2001 TU166 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169333 2001 TE172 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169334 2001 TQ176 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169335 2001 TK178 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169336 2001 TO178 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
169337 2001 TP178 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
169338 2001 TP186 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169339 2001 TO191 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
169340 2001 TR193 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169341 2001 TL200 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
169342 2001 TA204 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169343 2001 TD205 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169344 2001 TW207 11/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
169345 2001 TS211 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
169346 2001 TZ221 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169347 2001 TM233 15/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
169348 2001 TG238 15/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
169349 2001 TA240 10/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
169350 2001 US5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
169351 2001 UT7 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169352 2001 UY16 23/10/2001 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
169353 2001 UL17 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,5 km MPC · JPL
169354 2001 UF24 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
169355 2001 UO31 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
169356 2001 UY40 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169357 2001 UR46 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169358 2001 UV57 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169359 2001 UN63 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
169360 2001 UE64 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
169361 2001 UQ75 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
169362 2001 UV84 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169363 2001 UE85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
169364 2001 UH89 22/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
169365 2001 UO96 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169366 2001 UF103 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169367 2001 UA105 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169368 2001 UJ111 21/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
169369 2001 UK111 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
169370 2001 UY125 23/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169371 2001 UX136 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169372 2001 UF137 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169373 2001 UT150 23/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
169374 2001 UK161 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
169375 2001 UK173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
169376 2001 UA174 18/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
169377 2001 UV178 24/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
169378 2001 UR182 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169379 2001 UH189 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
169380 2001 UD193 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169381 2001 UF205 19/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
169382 2001 UL209 20/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
169383 2001 VY7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169384 2001 VU19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169385 2001 VC26 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169386 2001 VB29 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169387 2001 VC40 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
169388 2001 VP43 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169389 2001 VD50 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
169390 2001 VR51 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169391 2001 VU61 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169392 2001 VA65 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169393 2001 VN90 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169394 2001 VQ93 15/11/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
169395 2001 VL94 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169396 2001 VS104 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169397 2001 VE113 12/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
169398 2001 VP119 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169399 2001 WX 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
169400 2001 WA30 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL