Danh sách tiểu hành tinh/159001–159100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159001 2004 SL41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
159002 2004 SJ42 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159003 2004 SM50 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159004 2004 SR52 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159005 2004 SA54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159006 2004 SH54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159007 2004 TL1 04/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,8 km MPC · JPL
159008 2004 TC5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159009 2004 TT7 05/10/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
159010 2004 TX7 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
159011 Radomyshl 2004 TX13 07/10/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,0 km MPC · JPL
159012 2004 TT19 13/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
159013 Kyleturner 2004 TC21 15/10/2004 Needville D. Wells 4,0 km MPC · JPL
159014 2004 TK24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159015 2004 TV27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
159016 2004 TQ28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
159017 2004 TY32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
159018 2004 TZ35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
159019 2004 TF37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
159020 2004 TN37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159021 2004 TN40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
159022 2004 TP42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
159023 2004 TN46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
159024 2004 TA47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
159025 2004 TQ48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159026 2004 TA54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159027 2004 TH54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159028 2004 TP55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159029 2004 TR55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159030 2004 TS60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
159031 2004 TW66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
159032 2004 TK67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
159033 2004 TP68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
159034 2004 TW68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
159035 2004 TU74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
159036 2004 TO76 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159037 2004 TH77 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
159038 2004 TD85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159039 2004 TO93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
159040 2004 TB94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159041 2004 TO96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159042 2004 TU97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159043 2004 TW97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159044 2004 TG112 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159045 2004 TU115 13/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 5,9 km MPC · JPL
159046 2004 TZ117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
159047 2004 TT120 06/10/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
159048 2004 TY123 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159049 2004 TH126 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
159050 2004 TO126 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159051 2004 TB127 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159052 2004 TR130 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159053 2004 TQ133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
159054 2004 TW139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
159055 2004 TU143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159056 2004 TG144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159057 2004 TL144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159058 2004 TW144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
159059 2004 TC146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159060 2004 TQ148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
159061 2004 TM151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
159062 2004 TO152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159063 2004 TJ168 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159064 2004 TA171 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159065 2004 TF171 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
159066 2004 TN177 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159067 2004 TH191 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
159068 2004 TQ192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159069 2004 TD193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
159070 2004 TC197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159071 2004 TU197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
159072 2004 TM202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
159073 2004 TP202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
159074 2004 TX204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159075 2004 TO205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159076 2004 TT205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159077 2004 TU206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159078 2004 TM207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159079 2004 TC210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
159080 2004 TG223 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159081 2004 TN224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159082 2004 TU237 09/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
159083 2004 TY242 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
159084 2004 TK250 07/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
159085 2004 TO256 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159086 2004 TG275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
159087 2004 TY275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
159088 2004 TD282 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
159089 2004 TO287 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159090 2004 TD288 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
159091 2004 TL294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159092 2004 TS294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159093 2004 TB296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
159094 2004 TL303 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159095 2004 TM317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159096 2004 TO321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
159097 2004 TE324 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
159098 2004 TA333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
159099 2004 TH334 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159100 2004 TU349 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL