Danh sách tiểu hành tinh/158301–158400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158301 2001 UJ139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158302 2001 UO145 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158303 2001 UP149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158304 2001 UW154 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158305 2001 UY160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158306 2001 UQ182 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158307 2001 UT183 16/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158308 2001 UB206 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158309 2001 VY3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
158310 2001 VN6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158311 2001 VL8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158312 2001 VX17 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
158313 2001 VL19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158314 2001 VJ32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158315 2001 VX32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158316 2001 VW33 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158317 2001 VP37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158318 2001 VH46 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158319 2001 VM77 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
158320 2001 VW78 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158321 2001 VH85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158322 2001 VY89 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158323 2001 VB95 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158324 2001 VU103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158325 2001 VO105 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158326 2001 VO115 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158327 2001 VL117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
158328 2001 VR117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158329 Stevekent 2001 VJ127 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
158330 2001 WK2 18/11/2001 Emerald Lane L. Ball 4,2 km MPC · JPL
158331 2001 WF5 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158332 2001 WZ14 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158333 2001 WW25 17/11/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
158334 2001 WA28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158335 2001 WM34 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158336 2001 WM69 20/11/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
158337 2001 WD70 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158338 2001 WY83 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158339 2001 WX100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
158340 2001 XH21 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158341 2001 XT28 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158342 2001 XA37 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158343 2001 XX48 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158344 2001 XY64 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158345 2001 XE67 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158346 2001 XQ67 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158347 2001 XG69 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158348 2001 XC83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158349 2001 XL89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158350 2001 XJ98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158351 2001 XW106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158352 2001 XR107 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158353 2001 XQ112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158354 2001 XU112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158355 2001 XX115 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158356 2001 XS118 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
158357 2001 XF124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158358 2001 XN127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158359 2001 XC139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158360 2001 XW139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158361 2001 XH140 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158362 2001 XW140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158363 2001 XU144 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158364 2001 XN149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158365 2001 XV149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158366 2001 XX151 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
158367 2001 XH159 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158368 2001 XM161 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158369 2001 XJ163 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158370 2001 XE166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158371 2001 XJ166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158372 2001 XX185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158373 2001 XJ188 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158374 2001 XW195 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158375 2001 XA198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158376 2001 XY202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158377 2001 XZ202 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
158378 2001 XN203 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
158379 2001 XW204 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
158380 2001 XP208 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158381 2001 XQ210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158382 2001 XC215 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158383 2001 XC222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158384 2001 XV224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158385 2001 XV235 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
158386 2001 XJ236 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158387 2001 XY250 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158388 2001 XU260 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158389 2001 XG264 14/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
158390 2001 YV37 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158391 2001 YC40 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158392 2001 YA44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158393 2001 YD47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158394 2001 YA52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158395 2001 YJ55 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158396 2001 YV70 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
158397 2001 YU88 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158398 2001 YO105 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158399 2001 YP105 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158400 2001 YZ106 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL