Danh sách tiểu hành tinh/156301–156400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156301 2001 XZ17 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
156302 2001 XA18 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156303 2001 XU22 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156304 2001 XS28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156305 2001 XQ32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
156306 2001 XS36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156307 2001 XC42 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
156308 2001 XN44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156309 2001 XZ44 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156310 2001 XL46 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156311 2001 XD51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156312 2001 XF55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156313 2001 XE58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156314 2001 XT62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156315 2001 XY67 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156316 2001 XP68 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
156317 2001 XM69 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156318 2001 XF76 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156319 2001 XR76 11/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
156320 2001 XA78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156321 2001 XH78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156322 2001 XN82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156323 2001 XL84 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156324 2001 XQ85 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156325 2001 XC98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156326 2001 XG101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156327 2001 XW101 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
156328 2001 XP108 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156329 2001 XO110 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156330 2001 XD112 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156331 2001 XF115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156332 2001 XY117 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156333 2001 XN125 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156334 2001 XH132 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156335 2001 XM132 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156336 2001 XC133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156337 2001 XR133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156338 2001 XW138 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156339 2001 XL148 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156340 2001 XU150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156341 2001 XA153 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156342 2001 XT154 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156343 2001 XE163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156344 2001 XT165 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156345 2001 XX168 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156346 2001 XY169 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156347 2001 XS170 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156348 2001 XW171 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156349 2001 XA175 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156350 2001 XS179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156351 2001 XW182 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156352 2001 XF184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156353 2001 XC189 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156354 2001 XO205 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156355 2001 XB207 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156356 2001 XU207 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156357 2001 XZ208 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156358 2001 XF214 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156359 2001 XV214 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156360 2001 XP215 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156361 2001 XU217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156362 2001 XN224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156363 2001 XZ228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156364 2001 XG233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156365 2001 XD235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156366 2001 XV237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156367 2001 XC248 14/12/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156368 2001 XR252 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156369 2001 XD253 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156370 2001 XC260 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156371 2001 YN4 22/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
156372 2001 YT4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,0 km MPC · JPL
156373 2001 YR12 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156374 2001 YU16 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156375 2001 YG23 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156376 2001 YB28 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156377 2001 YQ41 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156378 2001 YS47 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156379 2001 YJ64 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156380 2001 YL70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156381 2001 YT71 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156382 2001 YU73 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156383 2001 YE80 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156384 2001 YS81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156385 2001 YC83 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156386 2001 YR87 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
156387 2001 YQ100 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156388 2001 YE101 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156389 2001 YJ102 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156390 2001 YM103 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156391 2001 YX107 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156392 2001 YA113 18/12/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
156393 2001 YA124 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156394 2001 YA139 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
156395 2001 YS140 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156396 2001 YH146 18/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156397 2001 YK147 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
156398 2001 YC153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
156399 2001 YA156 20/12/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156400 2001 YR161 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL