Danh sách tiểu hành tinh/156201–156300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156201 2001 UJ39 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156202 2001 UJ41 17/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
156203 2001 UQ43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156204 2001 UA46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156205 2001 UK46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156206 2001 UH49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156207 2001 UD50 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156208 2001 UJ52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156209 2001 UG54 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156210 2001 UH57 17/10/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
156211 2001 UR59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156212 2001 UB62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156213 2001 UH63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156214 2001 UO66 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156215 2001 UK72 20/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
156216 2001 UX73 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156217 2001 US74 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156218 2001 UK75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156219 2001 UP75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156220 2001 UJ76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156221 2001 UE81 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156222 2001 UB91 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
156223 2001 UK94 19/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
156224 2001 UK96 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156225 2001 UB99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156226 2001 UY99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156227 2001 UU107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156228 2001 UJ118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156229 2001 UY118 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156230 2001 UE119 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156231 2001 UC123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156232 2001 UC128 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156233 2001 UY131 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156234 2001 UJ140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156235 2001 UJ145 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156236 2001 UM145 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156237 2001 UH146 23/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
156238 2001 UL151 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156239 2001 UC153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156240 2001 UO155 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156241 2001 UX156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156242 2001 UD162 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156243 2001 UL163 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156244 2001 UX169 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156245 2001 UF174 18/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
156246 2001 UQ174 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156247 2001 UM179 26/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
156248 2001 UR186 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156249 2001 UT189 18/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156250 2001 UM198 19/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
156251 2001 UN201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156252 2001 UV201 19/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
156253 2001 UC217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156254 2001 UM217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156255 2001 UQ220 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
156256 2001 VC8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156257 2001 VC10 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
156258 2001 VE15 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156259 2001 VY18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156260 2001 VJ19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156261 2001 VD21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156262 2001 VP22 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156263 2001 VC24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156264 2001 VT27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156265 2001 VH35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156266 2001 VL35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156267 2001 VN37 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156268 2001 VQ40 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156269 2001 VP47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156270 2001 VF57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156271 2001 VV59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156272 2001 VO66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156273 2001 VU70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156274 2001 VY71 12/11/2001 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
156275 2001 VC90 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156276 2001 VH90 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156277 2001 VN99 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156278 2001 VN105 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156279 2001 VO106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156280 2001 VX119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156281 2001 VC121 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
156282 2001 VK126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156283 2001 WN9 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156284 2001 WE11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156285 2001 WG12 17/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
156286 2001 WV13 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156287 2001 WU14 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
156288 2001 WQ16 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156289 2001 WF17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156290 2001 WK36 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156291 2001 WM38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156292 2001 WA57 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156293 2001 WB59 19/11/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
156294 2001 WU66 20/11/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
156295 2001 XG5 05/12/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
156296 2001 XU7 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156297 2001 XR8 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
156298 2001 XT8 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156299 2001 XA11 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156300 2001 XD16 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL