Danh sách tiểu hành tinh/151001–151100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151001 2001 UQ39 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
151002 2001 UF57 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
151003 2001 UZ58 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151004 2001 UA59 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
151005 2001 UL68 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151006 2001 UB72 17/10/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
151007 2001 UJ73 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151008 2001 UR80 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151009 2001 UD81 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151010 2001 UT81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151011 2001 UK83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151012 2001 US92 18/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
151013 2001 UE101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
151014 2001 UB113 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151015 2001 UC113 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151016 2001 UO113 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151017 2001 UC114 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
151018 2001 UV116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151019 2001 UF119 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151020 2001 UU120 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151021 2001 UU123 22/10/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
151022 2001 UH126 23/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
151023 2001 UT126 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
151024 2001 UV126 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151025 2001 UD144 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
151026 2001 UD145 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151027 2001 UA146 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151028 2001 UM146 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
151029 2001 UT154 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151030 2001 UC156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151031 2001 UG167 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151032 2001 UM169 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151033 2001 UJ170 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151034 2001 UX173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
151035 2001 UQ179 26/10/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
151036 2001 UE182 16/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
151037 2001 UZ182 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151038 2001 UL191 18/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
151039 2001 UW198 19/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
151040 2001 UT201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
151041 2001 UX201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
151042 2001 UR205 19/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
151043 2001 UU205 19/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
151044 2001 UX205 19/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
151045 2001 UL216 24/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151046 2001 UX219 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
151047 2001 UB220 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151048 2001 UO220 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151049 2001 UK221 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151050 2001 UW222 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
151051 2001 UC225 25/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151052 2001 VN1 09/11/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151053 2001 VS6 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151054 2001 VW6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151055 2001 VV11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151056 2001 VO13 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
151057 2001 VO14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151058 2001 VP14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151059 2001 VF18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
151060 2001 VA19 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
151061 2001 VQ19 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151062 2001 VP28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151063 2001 VH29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
151064 2001 VP29 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151065 2001 VV29 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
151066 2001 VP31 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
151067 2001 VP35 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151068 2001 VJ36 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151069 2001 VL37 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151070 2001 VU49 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
151071 2001 VY49 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151072 2001 VE50 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
151073 2001 VF50 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151074 2001 VV57 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
151075 2001 VD60 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
151076 2001 VD61 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
151077 2001 VC63 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
151078 2001 VD64 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
151079 2001 VP64 10/11/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
151080 2001 VD65 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151081 2001 VA74 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151082 2001 VK74 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151083 2001 VM79 09/11/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
151084 2001 VG81 12/11/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
151085 2001 VK83 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
151086 2001 VE84 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151087 2001 VH84 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151088 2001 VG91 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151089 2001 VB92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151090 2001 VU94 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
151091 2001 VF95 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
151092 2001 VZ97 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151093 2001 VE99 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
151094 2001 VX100 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151095 2001 VA103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
151096 2001 VS103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151097 2001 VN108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151098 2001 VH109 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
151099 2001 VX113 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151100 2001 VP116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL