Danh sách tiểu hành tinh/137401–137500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137401 1999 TM177 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137402 1999 TS177 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137403 1999 TE178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137404 1999 TT178 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137405 1999 TX179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137406 1999 TC180 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137407 1999 TK180 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137408 1999 TK183 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137409 1999 TJ186 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137410 1999 TQ186 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137411 1999 TS188 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137412 1999 TM189 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137413 1999 TY189 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137414 1999 TB190 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137415 1999 TY192 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137416 1999 TW193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137417 1999 TW194 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137418 1999 TK195 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137419 1999 TN195 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137420 1999 TT195 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137421 1999 TR199 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137422 1999 TE202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137423 1999 TO202 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
137424 1999 TY202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137425 1999 TV205 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137426 1999 TM207 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
137427 1999 TF211 15/10/1999 Socorro LINEAR APO 3,2 km MPC · JPL
137428 1999 TJ211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137429 1999 TX212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137430 1999 TA213 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137431 1999 TU215 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137432 1999 TD216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137433 1999 TT216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137434 1999 TQ219 01/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137435 1999 TE220 01/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137436 1999 TE226 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137437 1999 TG229 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137438 1999 TP232 05/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
137439 1999 TL233 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137440 1999 TX235 03/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137441 1999 TG238 04/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137442 1999 TJ239 04/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
137443 1999 TK240 04/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
137444 1999 TE245 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137445 1999 TE247 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137446 1999 TW252 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137447 1999 TN254 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137448 1999 TS257 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137449 1999 TB264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137450 1999 TG273 05/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137451 1999 TD280 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137452 1999 TW281 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137453 1999 TL283 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137454 1999 TT283 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137455 1999 TE285 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137456 1999 TF288 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137457 1999 TC289 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137458 1999 TD290 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137459 1999 TH293 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137460 1999 TN313 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
137461 1999 TJ316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137462 1999 TN316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
137463 1999 TT320 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137464 1999 TV320 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137465 1999 UG3 19/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
137466 1999 UB4 27/10/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 1,3 km MPC · JPL
137467 1999 UN9 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137468 1999 UT11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137469 1999 UE14 29/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
137470 1999 UX15 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137471 1999 UN16 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137472 1999 UW16 29/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137473 1999 UY16 30/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
137474 1999 UT17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137475 1999 UD19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137476 1999 UC20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137477 1999 UG20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137478 1999 UP21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137479 1999 UC24 28/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137480 1999 UD30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137481 1999 UJ30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137482 1999 UM30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137483 1999 UT32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
137484 1999 UK34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137485 1999 UR35 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137486 1999 UY35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137487 1999 UA37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137488 1999 UG44 29/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137489 1999 UN45 31/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137490 1999 UQ50 30/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137491 1999 UD51 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
137492 1999 UM51 31/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137493 1999 UO51 31/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137494 1999 UJ52 31/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
137495 1999 UH53 21/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137496 1999 UM53 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137497 1999 VH 01/11/1999 Ondřejov L. Kotková 1,0 km MPC · JPL
137498 1999 VP8 07/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,9 km MPC · JPL
137499 1999 VS11 05/11/1999 Farpoint Farpoint Obs. 3,0 km MPC · JPL
137500 1999 VG13 01/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL