Danh sách tiểu hành tinh/138001–138100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138001 2000 CV82 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138002 2000 CN84 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138003 2000 CK85 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138004 2000 CW85 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138005 2000 CT87 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138006 2000 CV87 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138007 2000 CN88 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138008 2000 CT88 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138009 2000 CX99 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
138010 2000 CG100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138011 2000 CO100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138012 2000 CC101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138013 2000 CN101 08/02/2000 Socorro LINEAR APO 3,5 km MPC · JPL
138014 2000 CN103 08/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138015 2000 CT109 05/02/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
138016 Kerribeisser 2000 CQ111 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
138017 2000 CG113 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
138018 2000 CL113 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
138019 2000 CG117 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138020 2000 CL118 11/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138021 2000 CG121 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138022 2000 CH121 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138023 2000 CL126 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138024 2000 CW131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138025 2000 CB134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138026 2000 DR 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
138027 2000 DD1 23/02/2000 Osservatorio Polino Polino Obs. 1,6 km MPC · JPL
138028 2000 DY1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
138029 2000 DP2 27/02/2000 Olathe Olathe 1,4 km MPC · JPL
138030 2000 DP4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138031 2000 DK9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
138032 2000 DC11 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
138033 2000 DQ11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
138034 2000 DQ16 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138035 2000 DE17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138036 2000 DM17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138037 2000 DG18 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138038 2000 DV18 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138039 2000 DN19 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138040 2000 DJ21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138041 2000 DN21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138042 2000 DW21 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138043 2000 DT23 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138044 2000 DW24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138045 2000 DD27 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138046 2000 DQ27 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138047 2000 DS30 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138048 2000 DG32 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138049 2000 DO33 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138050 2000 DJ34 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138051 2000 DM34 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138052 2000 DB36 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138053 2000 DL37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138054 2000 DC38 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138055 2000 DM38 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138056 2000 DN38 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138057 2000 DQ38 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138058 2000 DX38 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138059 2000 DA39 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138060 2000 DC39 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138061 2000 DE39 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138062 2000 DB42 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
138063 2000 DQ43 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138064 2000 DD45 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138065 2000 DB46 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138066 2000 DO47 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138067 2000 DX47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138068 2000 DE51 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138069 2000 DY51 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
138070 2000 DA53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138071 2000 DH54 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138072 2000 DY54 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138073 2000 DJ56 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138074 2000 DD57 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138075 2000 DE57 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138076 2000 DQ57 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138077 2000 DV57 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138078 2000 DQ58 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138079 2000 DT58 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138080 2000 DA59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138081 2000 DM60 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138082 2000 DO61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138083 2000 DL62 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138084 2000 DY62 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138085 2000 DZ62 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138086 2000 DD64 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138087 2000 DQ64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138088 2000 DE66 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138089 2000 DQ67 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138090 2000 DS68 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138091 2000 DC69 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138092 2000 DY69 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
138093 2000 DF72 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138094 2000 DR72 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138095 2000 DK79 26/02/2000 Socorro LINEAR AMO +1km · 2,2 km MPC · JPL
138096 2000 DL80 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138097 2000 DZ80 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138098 2000 DK81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138099 2000 DT83 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138100 2000 DU84 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL