Danh sách tiểu hành tinh/139001–139100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139001 2001 DS30 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139002 2001 DL31 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139003 2001 DE34 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139004 2001 DN35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139005 2001 DF36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139006 2001 DF37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139007 2001 DD41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139008 2001 DZ41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139009 2001 DH42 19/02/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
139010 2001 DA45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139011 2001 DC45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139012 2001 DH45 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139013 2001 DD46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139014 2001 DG46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139015 2001 DR57 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139016 2001 DU58 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139017 2001 DQ59 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139018 2001 DF60 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139019 2001 DK61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139020 2001 DD64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139021 2001 DE64 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139022 2001 DL64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139023 2001 DU65 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139024 2001 DF71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139025 2001 DR71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139026 2001 DB75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139027 2001 DS83 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139028 Haynald 2001 DL89 28/02/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, A. Derekas 1,1 km MPC · JPL
139029 2001 DO91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
139030 2001 DE98 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139031 2001 DL102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139032 2001 DY102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139033 2001 DO103 16/02/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
139034 2001 DZ103 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
139035 2001 DF105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
139036 2001 DG105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139037 2001 DK105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139038 2001 ED2 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139039 2001 EP3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139040 2001 EV5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139041 2001 EG6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
139042 2001 EK6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
139043 2001 ER6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139044 2001 EK7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139045 2001 EQ9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139046 2001 EE13 14/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139047 2001 EB16 14/03/2001 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
139048 2001 EO20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139049 2001 EH21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139050 2001 EA22 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139051 2001 EJ23 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
139052 2001 EG26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
139053 2001 EP26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139054 2001 EJ27 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139055 2001 FT 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139056 2001 FY 16/03/2001 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
139057 2001 FB1 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139058 2001 FB2 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139059 2001 FQ2 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139060 2001 FD3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139061 2001 FF3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139062 2001 FD4 19/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
139063 2001 FJ5 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139064 2001 FK5 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139065 2001 FJ7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
139066 2001 FY8 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139067 2001 FC9 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
139068 2001 FG10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139069 2001 FJ11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139070 2001 FL11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139071 2001 FA12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139072 2001 FL12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139073 2001 FP13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139074 2001 FR13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139075 2001 FT13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139076 2001 FX13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
139077 2001 FM14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
139078 2001 FN14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
139079 2001 FR15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139080 2001 FP16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139081 2001 FU16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139082 2001 FD18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
139083 2001 FZ19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
139084 2001 FY22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139085 2001 FE25 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139086 2001 FL25 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139087 2001 FW26 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139088 2001 FD28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139089 2001 FS28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139090 2001 FE29 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139091 2001 FT30 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
139092 2001 FU32 20/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139093 2001 FC34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139094 2001 FK34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139095 2001 FR34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139096 2001 FS34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139097 2001 FZ34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139098 2001 FP36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139099 2001 FK38 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139100 2001 FW39 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL