Danh sách tiểu hành tinh/137801–137900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137801 1999 YR 16/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137802 1999 YT 16/12/1999 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
137803 1999 YR1 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137804 1999 YQ2 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137805 1999 YK5 28/12/1999 Socorro LINEAR ATE 2,2 km MPC · JPL
137806 1999 YW6 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137807 1999 YE7 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137808 1999 YU7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137809 1999 YL8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137810 1999 YS8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
137811 1999 YD14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137812 1999 YU14 31/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 1,1 km MPC · JPL
137813 1999 YB16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137814 1999 YJ17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137815 1999 YS23 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
137816 1999 YD25 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
137817 2000 AE1 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137818 2000 AR3 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
137819 2000 AD4 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137820 2000 AL6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
137821 2000 AO7 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137822 2000 AB13 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137823 2000 AN14 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137824 2000 AT16 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137825 2000 AX17 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137826 2000 AX21 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
137827 2000 AY21 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137828 2000 AC22 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137829 2000 AC24 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137830 2000 AP24 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137831 2000 AM25 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137832 2000 AW25 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137833 2000 AZ25 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137834 2000 AM26 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137835 2000 AX27 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137836 2000 AZ27 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137837 2000 AX28 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137838 2000 AD29 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137839 2000 AM32 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137840 2000 AX32 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137841 2000 AN35 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137842 2000 AK37 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137843 2000 AM37 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
137844 2000 AS37 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137845 2000 AT37 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137846 2000 AT41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137847 2000 AT43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137848 2000 AT45 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137849 2000 AY50 06/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
137850 2000 AL52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137851 2000 AR52 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137852 2000 AW52 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137853 2000 AB53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137854 2000 AG54 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137855 2000 AQ56 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137856 2000 AP57 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137857 2000 AT59 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137858 2000 AX59 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137859 2000 AX61 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137860 2000 AK65 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137861 2000 AA66 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137862 2000 AP66 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137863 2000 AQ66 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137864 2000 AU78 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137865 2000 AJ82 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137866 2000 AP82 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137867 2000 AO83 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137868 2000 AA84 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137869 2000 AA86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137870 2000 AE86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137871 2000 AO86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137872 2000 AH87 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
137873 2000 AC91 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137874 2000 AV93 07/01/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,8 km MPC · JPL
137875 2000 AE98 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137876 2000 AR104 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137877 2000 AB105 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137878 2000 AS106 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137879 2000 AJ114 05/01/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
137880 2000 AA115 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137881 2000 AR119 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137882 2000 AF120 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137883 2000 AP127 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137884 2000 AG128 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
137885 2000 AG129 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137886 2000 AP133 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137887 2000 AU133 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137888 2000 AG135 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137889 2000 AO136 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137890 2000 AZ146 04/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
137891 2000 AJ149 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
137892 2000 AR154 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137893 2000 AO157 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137894 2000 AZ158 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137895 2000 AS164 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137896 2000 AS167 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
137897 2000 AM169 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137898 2000 AK172 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137899 2000 AR187 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
137900 2000 AQ192 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL