Danh sách tiểu hành tinh/137501–137600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137501 1999 VE15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137502 1999 VP19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,3 km MPC · JPL
137503 1999 VZ19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,3 km MPC · JPL
137504 1999 VO21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
137505 1999 VZ21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
137506 1999 VA22 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,3 km MPC · JPL
137507 1999 VH23 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 1,0 km MPC · JPL
137508 1999 VV27 03/11/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
137509 1999 VA29 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137510 1999 VL30 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137511 1999 VW32 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137512 1999 VZ33 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137513 1999 VY35 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137514 1999 VG37 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137515 1999 VC38 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137516 1999 VY41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137517 1999 VT42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137518 1999 VA43 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
137519 1999 VW43 01/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137520 1999 VP44 04/11/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137521 1999 VZ46 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137522 1999 VD48 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137523 1999 VJ49 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137524 1999 VM49 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137525 1999 VM50 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137526 1999 VB51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137527 1999 VA52 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137528 1999 VP54 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137529 1999 VR54 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137530 1999 VH58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137531 1999 VX58 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137532 1999 VL59 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
137533 1999 VQ61 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137534 1999 VT61 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137535 1999 VE62 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137536 1999 VC63 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137537 1999 VR66 04/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
137538 1999 VJ67 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137539 1999 VD69 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137540 1999 VE69 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137541 1999 VN70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137542 1999 VQ70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137543 1999 VW70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137544 1999 VG72 12/11/1999 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
137545 1999 VP75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137546 1999 VY76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137547 1999 VZ76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
137548 1999 VE77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
137549 1999 VW77 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137550 1999 VV78 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137551 1999 VL84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137552 1999 VG85 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137553 1999 VY85 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137554 1999 VA86 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137555 1999 VE86 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137556 1999 VA89 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137557 1999 VH89 04/11/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
137558 1999 VY89 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137559 1999 VE90 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137560 1999 VL92 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137561 1999 VH94 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137562 1999 VX95 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137563 1999 VB96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137564 1999 VD100 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137565 1999 VW101 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137566 1999 VO104 09/11/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
137567 1999 VZ104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137568 1999 VW106 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137569 1999 VJ108 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137570 1999 VF109 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137571 1999 VT110 09/11/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
137572 1999 VC112 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137573 1999 VR113 04/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
137574 1999 VF120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137575 1999 VT121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137576 1999 VZ123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137577 1999 VW125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137578 1999 VN127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137579 1999 VH130 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137580 1999 VO136 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137581 1999 VV137 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137582 1999 VE139 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137583 1999 VE141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137584 1999 VK142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137585 1999 VJ145 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137586 1999 VS145 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137587 1999 VU146 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137588 1999 VN147 13/11/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
137589 1999 VR149 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137590 1999 VF151 14/11/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
137591 1999 VN153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137592 1999 VU153 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137593 1999 VM158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137594 1999 VA161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137595 1999 VP161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137596 1999 VV161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137597 1999 VW161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137598 1999 VA164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137599 1999 VN164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137600 1999 VJ169 14/11/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL