Danh sách tiểu hành tinh/135801–135900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135801 2002 RF116 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135802 2002 RA119 03/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135803 2002 RE119 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135804 2002 RN119 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135805 2002 RF121 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135806 2002 RY121 08/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
135807 2002 RJ131 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135808 2002 RT135 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
135809 2002 RX136 11/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
135810 2002 RT142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135811 2002 RG156 11/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
135812 2002 RL169 13/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
135813 2002 RP172 13/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135814 2002 RH178 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
135815 2002 RJ184 12/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
135816 2002 RR186 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
135817 2002 RH187 13/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
135818 2002 RB200 13/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
135819 2002 RQ201 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135820 2002 RN202 13/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
135821 2002 RO203 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135822 2002 RF208 12/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
135823 2002 RN216 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
135824 2002 RP217 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135825 2002 RW223 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
135826 2002 RU226 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
135827 2002 RB229 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
135828 2002 RZ229 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
135829 2002 RJ233 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,4 km MPC · JPL
135830 2002 RE241 13/09/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
135831 2002 RC243 01/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
135832 2002 RL244 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
135833 2002 RD245 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
135834 2002 SO 21/09/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,0 km MPC · JPL
135835 2002 SZ3 26/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
135836 2002 SX9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
135837 2002 SF11 27/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
135838 2002 SG19 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
135839 2002 SA21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
135840 2002 SE25 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
135841 2002 SO25 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
135842 2002 SX30 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
135843 2002 SY30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
135844 2002 SG31 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
135845 2002 SK32 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
135846 2002 SO37 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
135847 2002 SR38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135848 2002 SN42 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
135849 2002 SP42 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
135850 2002 SV42 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
135851 2002 SA47 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
135852 2002 SD50 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
135853 2002 SG52 17/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
135854 2002 SF53 18/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
135855 2002 ST53 20/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
135856 2002 SC57 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135857 2002 SY57 30/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
135858 2002 SO58 30/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
135859 2002 TS 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
135860 2002 TD3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
135861 2002 TG4 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
135862 2002 TH4 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
135863 2002 TE6 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135864 2002 TA10 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135865 2002 TS16 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135866 2002 TF21 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135867 2002 TL23 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135868 2002 TM25 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135869 2002 TP25 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
135870 2002 TW29 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135871 2002 TN31 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135872 2002 TL32 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135873 2002 TF34 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135874 2002 TJ34 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135875 2002 TY34 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
135876 2002 TW35 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135877 2002 TR36 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135878 2002 TN39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135879 2002 TF43 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135880 2002 TR43 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135881 2002 TD44 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135882 2002 TH46 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
135883 2002 TH48 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135884 2002 TF49 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
135885 2002 TX49 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
135886 2002 TH52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
135887 2002 TM52 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135888 2002 TA54 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
135889 2002 TN61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
135890 2002 TF63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
135891 2002 TU63 04/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,4 km MPC · JPL
135892 2002 TY65 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
135893 2002 TZ71 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
135894 2002 TT73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
135895 2002 TH74 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135896 2002 TG76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
135897 2002 TJ76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
135898 2002 TO77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135899 2002 TR77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
135900 2002 TJ78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL