Danh sách tiểu hành tinh/135601–135700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135601 2002 HG5 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135602 2002 HX9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135603 2002 HC12 29/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
135604 2002 JL15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135605 2002 JO18 07/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
135606 2002 JT18 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
135607 2002 JQ21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
135608 2002 JP23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135609 2002 JP25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135610 2002 JS26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135611 2002 JT26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135612 2002 JE27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135613 2002 JN28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135614 2002 JO31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135615 2002 JC32 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135616 2002 JJ39 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
135617 2002 JG43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135618 2002 JG49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135619 2002 JR51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135620 2002 JY56 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135621 2002 JF61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135622 2002 JX61 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135623 2002 JR67 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135624 2002 JZ68 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135625 2002 JR71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135626 2002 JG72 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135627 2002 JU76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135628 2002 JV77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
135629 2002 JZ77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135630 2002 JS80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135631 2002 JS81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135632 2002 JK83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135633 2002 JL83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135634 2002 JP84 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135635 2002 JA86 11/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
135636 2002 JS89 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135637 2002 JX91 11/05/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
135638 2002 JJ92 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
135639 2002 JX95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135640 2002 JT98 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
135641 2002 JH100 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135642 2002 JD102 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135643 2002 JM109 11/05/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
135644 2002 JZ109 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135645 2002 JE132 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
135646 2002 JG133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135647 2002 KB4 16/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
135648 2002 KQ4 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135649 2002 KQ12 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
135650 2002 LH4 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
135651 2002 LM6 01/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135652 2002 LT11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135653 2002 LE13 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135654 2002 LT19 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135655 2002 LC20 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135656 2002 LX26 07/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135657 2002 LQ27 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135658 2002 LD49 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135659 2002 LE51 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135660 2002 LP55 12/06/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135661 2002 LC60 10/06/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
135662 2002 MA1 19/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
135663 2002 ND1 05/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
135664 2002 NH4 03/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
135665 2002 NO13 04/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135666 2002 NP14 04/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135667 2002 NF20 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135668 2002 NT20 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
135669 2002 ND23 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135670 2002 NY24 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
135671 2002 NS25 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
135672 2002 NZ25 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135673 2002 NX26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135674 2002 ND31 15/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
135675 2002 NU31 09/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
135676 2002 NS40 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
135677 2002 NG42 14/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
135678 2002 ND49 15/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135679 2002 NW51 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
135680 2002 NF54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
135681 2002 NM56 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135682 2002 OZ1 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
135683 2002 OW3 17/07/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
135684 2002 OK4 18/07/2002 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
135685 2002 OM6 20/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135686 2002 OK8 18/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
135687 2002 OT12 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
135688 2002 OK17 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
135689 2002 OQ17 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
135690 2002 OO18 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
135691 2002 OS20 22/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
135692 2002 OP25 30/07/2002 Haleakala A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
135693 2002 OB26 23/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
135694 2002 OK26 21/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
135695 2002 PK 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
135696 2002 PX4 04/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
135697 2002 PC16 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
135698 2002 PS16 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
135699 2002 PH17 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
135700 2002 PV18 06/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL