Danh sách tiểu hành tinh/135101–135200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
135101 2001 QT83 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135102 2001 QJ84 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
135103 2001 QV84 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135104 2001 QO90 21/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
135105 2001 QN91 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
135106 2001 QN100 22/08/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
135107 2001 QZ100 19/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
135108 2001 QS101 18/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
135109 2001 QN104 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
135110 2001 QP106 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
135111 2001 QV112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135112 2001 QW112 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
135113 2001 QH113 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
135114 2001 QM113 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135115 2001 QA115 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
135116 2001 QD115 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135117 2001 QK116 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
135118 2001 QT117 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135119 2001 QB128 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
135120 2001 QP130 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135121 2001 QO137 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135122 2001 QH139 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
135123 2001 QE140 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135124 2001 QT146 20/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
135125 2001 QP155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
135126 2001 QX158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
135127 2001 QR160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
135128 2001 QW162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
135129 2001 QR169 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
135130 2001 QA171 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
135131 2001 QB174 26/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135132 2001 QJ177 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
135133 2001 QD179 28/08/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
135134 2001 QE179 28/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
135135 2001 QD180 25/08/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
135136 2001 QT182 17/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
135137 2001 QX182 22/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
135138 2001 QY187 21/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
135139 2001 QD195 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
135140 2001 QJ197 22/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
135141 2001 QH201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
135142 2001 QU201 22/08/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
135143 2001 QX204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
135144 2001 QY209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135145 2001 QA211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
135146 2001 QJ212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135147 2001 QS217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
135148 2001 QT217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
135149 2001 QZ217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
135150 2001 QC218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
135151 2001 QN219 23/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
135152 2001 QO219 23/08/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
135153 2001 QF223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
135154 2001 QR224 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
135155 2001 QK225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
135156 2001 QS229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
135157 2001 QO230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
135158 2001 QQ232 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135159 2001 QG235 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
135160 2001 QL241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135161 2001 QN241 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
135162 2001 QW243 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
135163 2001 QP244 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
135164 2001 QH248 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
135165 2001 QT249 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
135166 2001 QP252 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135167 2001 QZ252 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135168 2001 QA253 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
135169 2001 QQ255 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135170 2001 QL262 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
135171 2001 QX262 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
135172 2001 QL265 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
135173 2001 QN267 20/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
135174 2001 QC270 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135175 2001 QP270 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135176 2001 QG278 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
135177 2001 QT278 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
135178 2001 QL282 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
135179 2001 QV282 19/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
135180 2001 QT291 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
135181 2001 QJ295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
135182 2001 QT322 21/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 255 km MPC · JPL
135183 2001 QK329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
135184 2001 QM329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
135185 2001 RR 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
135186 2001 RH2 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
135187 2001 RH10 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
135188 2001 RA14 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
135189 2001 RT18 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135190 2001 RD19 07/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
135191 2001 RS19 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
135192 2001 RZ22 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
135193 2001 RR23 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
135194 2001 RY23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135195 2001 RO29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
135196 2001 RF38 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
135197 2001 RB42 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
135198 2001 RX42 06/09/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
135199 2001 RV44 13/09/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
135200 2001 RR49 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL