Danh sách tiểu hành tinh/130701–130800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130701 2000 SG168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130702 2000 ST169 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130703 2000 SH170 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130704 2000 SH176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130705 2000 SF178 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130706 2000 SP179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130707 2000 ST179 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130708 2000 SE186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
130709 2000 SR186 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
130710 2000 SN187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
130711 2000 SR191 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
130712 2000 SP193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130713 2000 SQ195 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130714 2000 SR198 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130715 2000 SV203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130716 2000 SL206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130717 2000 SN207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130718 2000 SM209 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130719 2000 SZ210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130720 2000 SQ212 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130721 2000 SB213 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130722 2000 SS214 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130723 2000 SO216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130724 2000 SH218 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130725 2000 SJ218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130726 2000 SE223 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130727 2000 SM223 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130728 2000 SJ224 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130729 2000 SK227 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130730 2000 SO227 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130731 2000 SF230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130732 2000 SQ230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130733 2000 SU231 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130734 2000 SW233 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130735 2000 SC236 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130736 2000 ST241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130737 2000 SU241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130738 2000 SJ246 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
130739 2000 SK247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130740 2000 SH251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130741 2000 SZ253 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130742 2000 SA256 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130743 2000 SQ256 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130744 2000 SH259 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130745 2000 ST259 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130746 2000 SF260 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130747 2000 SV260 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130748 2000 ST264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130749 2000 SP265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130750 2000 SV267 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130751 2000 SH274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130752 2000 SP274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130753 2000 SA275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130754 2000 SV275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130755 2000 SX275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130756 2000 SB276 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130757 2000 SL277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130758 2000 SM277 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130759 2000 SX278 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130760 2000 SD279 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
130761 2000 SW281 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130762 2000 SV285 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130763 2000 SV288 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130764 2000 SM298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130765 2000 SX299 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130766 2000 SJ301 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130767 2000 SR307 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130768 2000 SV308 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130769 2000 SA314 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130770 2000 SS321 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
130771 2000 SU324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
130772 2000 SD326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
130773 2000 SH326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
130774 2000 SX329 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130775 2000 SB335 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
130776 2000 SB348 21/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130777 2000 SA364 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130778 2000 SX369 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130779 2000 TQ1 03/10/2000 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
130780 2000 TH3 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130781 2000 TF4 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130782 2000 TH6 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130783 2000 TD11 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130784 2000 TF11 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130785 2000 TM12 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130786 2000 TH16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130787 2000 TE17 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130788 2000 TY18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130789 2000 TT19 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130790 2000 TW20 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130791 2000 TQ26 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130792 2000 TW27 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130793 2000 TL31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
130794 2000 TH34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
130795 2000 TS38 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130796 2000 TQ39 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130797 2000 TW39 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130798 2000 TQ41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130799 2000 TL43 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130800 2000 TT45 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL