Danh sách tiểu hành tinh/128001–128100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128001 2003 HV51 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
128002 2003 HU52 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
128003 2003 HM53 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128004 2003 HY53 23/04/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
128005 2003 HH54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
128006 2003 HG55 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
128007 2003 HS55 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128008 2003 JQ1 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
128009 2003 JP6 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
128010 2003 JY7 02/05/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
128011 2003 JK8 02/05/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128012 2003 JV9 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128013 2003 JO10 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128014 2003 JR10 02/05/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
128015 2003 JR11 02/05/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
128016 2003 JK13 06/05/2003 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
128017 2003 JL13 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
128018 2003 JA14 07/05/2003 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
128019 2003 JB15 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128020 2003 JK16 08/05/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128021 2003 JN17 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128022 Peterantreasian 2003 JV17 02/05/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
128023 2003 KE 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
128024 2003 KH 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
128025 2003 KK 20/05/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
128026 2003 KE1 22/05/2003 Nogales Tenagra II Obs. 1,5 km MPC · JPL
128027 2003 KT3 22/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 8,4 km MPC · JPL
128028 2003 KM5 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
128029 2003 KV7 23/05/2003 Nashville R. Clingan 1,7 km MPC · JPL
128030 2003 KK14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128031 2003 KM14 25/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
128032 2003 KW17 27/05/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
128033 2003 KX17 27/05/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
128034 2003 KB18 27/05/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
128035 2003 KK18 29/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
128036 Rafaelnadal 2003 KM18 28/05/2003 Majorca Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
128037 2003 KU18 26/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
128038 2003 KK23 30/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
128039 2003 KC35 29/05/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128040 2003 KR35 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128041 2003 KG36 30/05/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
128042 2003 LU 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
128043 2003 LN1 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
128044 2003 LA3 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
128045 2003 LH6 06/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
128046 2003 MY1 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
128047 2003 MC2 21/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
128048 2003 MG3 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128049 2003 MA6 26/06/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
128050 2003 MJ6 26/06/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
128051 2003 MT6 26/06/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
128052 2003 MW8 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128053 2003 MB9 29/06/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
128054 Eranyavneh 2003 MR9 28/06/2003 Wise D. Polishook 6,8 km MPC · JPL
128055 2003 MM10 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
128056 2003 MU12 30/06/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
128057 2003 NR 01/07/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
128058 2003 NJ2 03/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
128059 2003 NW2 01/07/2003 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
128060 2003 NJ3 04/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
128061 2003 NN3 02/07/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
128062 Szrogh 2003 NW5 06/07/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 5,8 km MPC · JPL
128063 2003 NB8 08/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
128064 2003 NK9 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128065 Bartbenjamin 2003 OK 19/07/2003 Desert Moon B. L. Stevens 3,5 km MPC · JPL
128066 2003 OM 17/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
128067 2003 OK4 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
128068 2003 OT4 22/07/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
128069 2003 OF7 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
128070 2003 OE8 25/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
128071 2003 OS9 25/07/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
128072 2003 OV9 25/07/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
128073 2003 OQ10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
128074 2003 OF13 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
128075 2003 OW14 22/07/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128076 2003 OA15 22/07/2003 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
128077 2003 OS16 26/07/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128078 2003 OE17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
128079 2003 OL17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
128080 2003 OQ20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
128081 2003 OO21 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
128082 2003 OS23 22/07/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
128083 2003 OJ26 24/07/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
128084 2003 OP29 24/07/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
128085 2003 OT29 24/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
128086 2003 OQ31 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,7 km MPC · JPL
128087 2003 PH 01/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
128088 2003 PL 01/08/2003 Črni Vrh J. Skvarč 6,1 km MPC · JPL
128089 2003 PG3 02/08/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
128090 2003 PJ4 02/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
128091 2003 PY5 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
128092 2003 PJ6 01/08/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
128093 2003 PE7 01/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
128094 2003 PT7 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
128095 2003 PU7 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
128096 2003 PZ7 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
128097 2003 PS8 04/08/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
128098 2003 PX8 04/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
128099 2003 PC9 04/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
128100 2003 PY9 03/08/2003 Needville W. G. Dillon, J. Dellinger 4,9 km MPC · JPL