Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/117901–118000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
117901 3055 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
117902 3058 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
117903 3115 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
117904 3504 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
117905 3543 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
117906 4046 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
117907 4076 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
117908 4104 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117909 4123 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
117910 4130 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
117911 4138 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117912 4171 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117913 4211 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
117914 4225 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
117915 4227 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
117916 4271 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
117917 4281 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
117918 4320 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
117919 4537 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
117920 4546 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117921 4621 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117922 4622 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
117923 4660 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
117924 4699 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
117925 4701 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
117926 4703 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
117927 4739 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117928 4741 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
117929 4742 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
117930 4747 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
117931 4776 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
117932 4781 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
117933 4808 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117934 4809 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
117935 4863 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
117936 4899 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
117937 5036 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
117938 6101 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
117939 6122 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
117940 6191 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
117941 6202 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
117942 6210 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
117943 6219 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
117944 6257 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117945 6271 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
117946 6276 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
117947 6301 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117948 6315 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
117949 6316 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117950 6337 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
117951 6369 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
117952 6376 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
117953 6511 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117954 6686 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117955 6693 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117956 6695 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
117957 6706 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
117958 6732 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
117959 6763 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117960 6784 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
117961 6813 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
117962 6854 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117963 7596 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
117964 7619 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117965 9064 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117966 9524 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
117967 9563 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117968 9564 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117969 9583 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
117970 9590 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
117971 9613 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
117972 1055 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
117973 1073 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117974 1077 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
117975 1131 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117976 1158 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117977 1192 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117978 1215 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
117979 1233 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
117980 1256 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117981 2067 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
117982 2134 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
117983 2240 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
117984 2283 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117985 3167 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
117986 3176 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
117987 4106 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
117988 4300 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
117989 4371 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
117990 1014 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
117991 1033 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
117992 1039 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
117993 Zambujal 1064 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
117994 1076 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
117995 1086 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
117996 1089 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
117997 Irazu 1090 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
117998 1095 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
117999 1113 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
118000 1128 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also