Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/109701–109800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109701 2001 RY40 11/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
109702 2001 RK41 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109703 2001 RX41 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109704 2001 RJ42 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109705 2001 RE43 09/09/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
109706 2001 RU43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
109707 2001 RK44 12/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
109708 2001 RL44 12/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
109709 2001 RG45 12/09/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
109710 2001 RN45 14/09/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
109711 2001 RQ45 14/09/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
109712 Giger 2001 RH46 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
109713 2001 RZ47 15/09/2001 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
109714 2001 RL48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
109715 2001 RO48 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109716 2001 RM49 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109717 2001 RT50 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109718 2001 RB53 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
109719 2001 RG53 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109720 2001 RR53 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109721 2001 RE54 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109722 2001 RL55 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109723 2001 RR55 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109724 2001 RS55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109725 2001 RG56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109726 2001 RY56 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109727 2001 RD58 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109728 2001 RF58 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109729 2001 RP58 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109730 2001 RC59 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109731 2001 RD59 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109732 2001 RU59 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109733 2001 RZ60 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
109734 2001 RM61 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109735 2001 RZ61 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
109736 2001 RV62 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109737 2001 RX62 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109738 2001 RS63 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
109739 2001 RU63 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
109740 2001 RY63 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109741 2001 RA64 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
109742 2001 RM64 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109743 2001 RV65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109744 2001 RV66 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109745 2001 RJ67 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109746 2001 RT67 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109747 2001 RH68 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
109748 2001 RJ68 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109749 2001 RO68 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109750 2001 RP68 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109751 2001 RR68 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109752 2001 RV68 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
109753 2001 RV69 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
109754 2001 RM70 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109755 2001 RL71 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109756 2001 RQ71 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109757 2001 RV71 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109758 2001 RW71 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109759 2001 RJ72 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
109760 2001 RO74 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109761 2001 RG75 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
109762 2001 RG76 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109763 2001 RV76 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109764 2001 RE77 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
109765 2001 RT77 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109766 2001 RU77 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109767 2001 RH78 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
109768 2001 RJ78 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
109769 2001 RU78 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109770 2001 RC79 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109771 2001 RE79 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109772 2001 RJ79 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109773 2001 RV79 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
109774 2001 RG80 12/09/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
109775 2001 RO80 14/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
109776 2001 RB81 13/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
109777 2001 RY81 14/09/2001 Ondřejov P. Kušnirák 3,3 km MPC · JPL
109778 2001 RM83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
109779 2001 RB84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
109780 2001 RF84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
109781 2001 RK84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
109782 2001 RN86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
109783 2001 RZ86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109784 2001 RV87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
109785 2001 RY87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
109786 2001 RB89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109787 2001 RO89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
109788 2001 RT89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
109789 2001 RX89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109790 2001 RY90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
109791 2001 RL91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
109792 2001 RN91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
109793 2001 RK92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
109794 2001 RL92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
109795 2001 RM92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
109796 2001 RX92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
109797 2001 RY92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
109798 2001 RZ92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
109799 2001 RP93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
109800 2001 RC94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL