Danh sách tiểu hành tinh/110501–110600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110501 2001 TW68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110502 2001 TN70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110503 2001 TT70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110504 2001 TJ71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110505 2001 TP71 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110506 2001 TZ71 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110507 2001 TK72 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110508 2001 TR73 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
110509 2001 TW74 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110510 2001 TE75 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110511 2001 TO75 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
110512 2001 TU75 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110513 2001 TW75 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110514 2001 TD77 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110515 2001 TN77 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110516 2001 TX77 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110517 2001 TX78 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110518 2001 TY78 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
110519 2001 TJ79 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110520 2001 TL79 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110521 2001 TN80 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110522 2001 TS80 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110523 2001 TD82 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110524 2001 TL83 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
110525 2001 TW83 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110526 2001 TZ83 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110527 2001 TE85 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110528 2001 TE86 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110529 2001 TY86 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110530 2001 TA87 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110531 2001 TK87 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110532 2001 TU87 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110533 2001 TW88 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110534 2001 TK89 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
110535 2001 TW90 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110536 2001 TB91 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110537 2001 TT93 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110538 2001 TW94 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110539 2001 TE95 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110540 2001 TO95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110541 2001 TE96 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110542 2001 TH96 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110543 2001 TT96 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110544 2001 TX96 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110545 2001 TH97 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110546 2001 TG98 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110547 2001 TX100 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110548 2001 TZ100 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110549 2001 TC101 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110550 2001 TY102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110551 2001 TZ102 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110552 2001 TE103 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110553 2001 TU103 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
110554 2001 TD104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
110555 2001 TX105 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110556 2001 TU106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110557 2001 TV106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110558 2001 TX106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110559 2001 TC107 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110560 2001 TT107 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110561 2001 TA108 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110562 2001 TH108 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
110563 2001 TQ109 14/10/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
110564 2001 TY110 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110565 2001 TH112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110566 2001 TQ112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110567 2001 TW112 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110568 2001 TZ113 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110569 2001 TS114 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110570 2001 TV114 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110571 2001 TF115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110572 2001 TH115 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110573 2001 TQ115 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
110574 2001 TJ116 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110575 2001 TS116 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110576 2001 TX116 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110577 2001 TB117 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110578 2001 TJ117 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110579 2001 TC119 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110580 2001 TQ119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110581 2001 TS119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110582 2001 TX119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110583 2001 TY119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110584 2001 TC120 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110585 2001 TZ121 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110586 2001 TN122 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110587 2001 TT122 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110588 2001 TW123 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
110589 2001 TG124 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
110590 2001 TF125 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
110591 2001 TN125 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
110592 2001 TU125 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
110593 2001 TD128 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
110594 2001 TQ128 13/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
110595 2001 TZ130 10/10/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
110596 2001 TV131 11/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
110597 2001 TD132 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
110598 2001 TC133 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
110599 2001 TX133 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
110600 2001 TH134 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL