Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/109201–109300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
109201 2001 QH78 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
109202 2001 QQ79 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
109203 2001 QY79 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109204 2001 QE81 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109205 2001 QP81 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
109206 2001 QL82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109207 2001 QQ82 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
109208 2001 QT82 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
109209 2001 QX82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
109210 2001 QJ83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109211 2001 QO83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109212 2001 QR83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109213 2001 QT84 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109214 2001 QJ85 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
109215 2001 QP85 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109216 2001 QU85 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
109217 2001 QX85 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
109218 2001 QM86 16/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
109219 2001 QT86 16/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
109220 2001 QE87 17/08/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
109221 2001 QM87 17/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
109222 2001 QN87 17/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
109223 2001 QW87 22/08/2001 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
109224 2001 QE89 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
109225 2001 QH89 16/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
109226 2001 QH91 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109227 2001 QB92 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
109228 2001 QN92 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
109229 2001 QC93 22/08/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
109230 2001 QD93 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109231 2001 QF93 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
109232 2001 QJ93 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109233 2001 QV93 22/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
109234 2001 QX93 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109235 2001 QH94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
109236 2001 QR94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
109237 2001 QT96 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
109238 2001 QX96 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109239 2001 QP97 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
109240 2001 QD98 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
109241 2001 QH98 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109242 2001 QT98 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
109243 2001 QV98 21/08/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
109244 2001 QZ98 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109245 2001 QE99 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109246 2001 QP99 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109247 2001 QN101 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109248 2001 QV101 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109249 2001 QV102 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
109250 2001 QX102 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
109251 2001 QY102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
109252 2001 QC103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109253 2001 QT103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109254 2001 QJ104 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
109255 2001 QB105 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109256 2001 QQ105 23/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109257 2001 QR105 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
109258 2001 QY105 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
109259 2001 QB106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
109260 2001 QT106 21/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
109261 2001 QB108 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
109262 2001 QE108 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
109263 2001 QO108 24/08/2001 OCA-Anza M. White, M. Collins 3,9 km MPC · JPL
109264 2001 QJ109 20/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
109265 2001 QX109 21/08/2001 Haleakala NEAT 7,9 km MPC · JPL
109266 2001 QL110 19/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 11 km MPC · JPL
109267 2001 QM111 26/08/2001 Farpoint Farpoint Obs. 5,3 km MPC · JPL
109268 2001 QQ111 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
109269 2001 QR111 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109270 2001 QA112 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
109271 2001 QQ112 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
109272 2001 QY112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
109273 2001 QG114 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
109274 2001 QQ114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
109275 2001 QX114 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
109276 2001 QN115 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109277 2001 QO116 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109278 2001 QP116 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
109279 2001 QF118 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
109280 2001 QO118 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
109281 2001 QX118 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
109282 2001 QU119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
109283 2001 QY119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109284 2001 QP120 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
109285 2001 QR120 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
109286 2001 QR121 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
109287 2001 QF122 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109288 2001 QY122 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
109289 2001 QB123 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
109290 2001 QG123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
109291 2001 QN123 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
109292 2001 QB124 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
109293 2001 QJ124 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109294 2001 QN124 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
109295 2001 QQ124 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
109296 2001 QM125 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
109297 2001 QN127 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
109298 2001 QQ127 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
109299 2001 QJ128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
109300 2001 QK128 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL