Danh sách tiểu hành tinh/110201–110300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110201 2001 SJ201 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110202 2001 SR201 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110203 2001 SU203 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110204 2001 SH204 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110205 2001 SA206 19/09/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
110206 2001 SN207 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110207 2001 SO210 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110208 2001 SA211 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110209 2001 SM212 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110210 2001 SB214 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110211 2001 SQ214 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
110212 2001 SR214 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110213 2001 SN215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110214 2001 SZ216 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110215 2001 SR219 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110216 2001 SX219 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110217 2001 ST220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110218 2001 SE221 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110219 2001 SV221 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110220 2001 SX221 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110221 2001 SB222 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110222 2001 SK223 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110223 2001 SL224 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110224 2001 SO224 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
110225 2001 SW224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
110226 2001 SF225 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110227 2001 SP225 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110228 2001 SZ225 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110229 2001 SW226 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110230 2001 SW227 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110231 2001 SJ228 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110232 2001 SM228 19/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
110233 2001 SE229 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110234 2001 SG230 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
110235 2001 SP230 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110236 2001 SQ230 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110237 2001 SW230 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110238 2001 SC232 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110239 2001 SN232 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
110240 2001 ST232 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110241 2001 SW232 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110242 2001 SS233 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110243 2001 SV233 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110244 2001 SZ233 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110245 2001 ST234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110246 2001 SJ235 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110247 2001 SK235 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110248 2001 SU235 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110249 2001 SG236 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110250 2001 SX236 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110251 2001 SB238 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110252 2001 SZ238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110253 2001 SK239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110254 2001 ST239 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110255 2001 SY239 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
110256 2001 SM240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110257 2001 SS240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110258 2001 SW241 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110259 2001 SN243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
110260 2001 SM245 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110261 2001 SD246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110262 2001 SH246 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
110263 2001 SQ247 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110264 2001 SH248 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110265 2001 SM248 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110266 2001 SR248 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110267 2001 SU248 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110268 2001 SZ248 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
110269 2001 SD249 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110270 2001 SQ249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110271 2001 SD250 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110272 2001 SR251 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110273 2001 SX251 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110274 2001 SD252 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110275 2001 SO252 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110276 2001 SW252 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110277 2001 SK253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110278 2001 SW253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110279 2001 SM254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110280 2001 SS254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110281 2001 SW254 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110282 2001 SD257 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110283 2001 SO257 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110284 2001 SD259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
110285 2001 SD260 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110286 2001 SA261 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110287 2001 SF261 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
110288 Libai 2001 SL262 23/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
110289 Dufu 2001 SM262 23/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,1 km MPC · JPL
110290 2001 SN262 23/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
110291 2001 SB263 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
110292 2001 SC265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
110293 Oia 2001 SE265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
110294 Victoriaharbour 2001 SK265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
110295 Elcalafate 2001 SN265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
110296 2001 SR265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
110297 Yellowriver 2001 SH266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
110298 Deceptionisland 2001 ST266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
110299 Iceland 2001 SW266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
110300 Abusimbel 2001 SB267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL