Danh sách tiểu hành tinh/108601–108700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108601 2001 ML18 24/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108602 2001 MA19 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
108603 2001 MG19 20/06/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
108604 2001 MJ19 21/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108605 2001 MZ19 25/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
108606 2001 MG20 25/06/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
108607 2001 MA21 26/06/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
108608 2001 MC21 26/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
108609 2001 MF21 26/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
108610 2001 MP21 27/06/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
108611 2001 MM23 27/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
108612 2001 MG24 28/06/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
108613 2001 MH24 30/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
108614 2001 ME25 17/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
108615 2001 MF25 17/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
108616 2001 ML25 17/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108617 2001 MA26 19/06/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
108618 2001 MB26 19/06/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
108619 2001 ME26 19/06/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
108620 2001 MY26 19/06/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
108621 2001 MB27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
108622 2001 MF27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
108623 2001 MR27 21/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108624 2001 MX27 22/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108625 2001 MM28 25/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108626 2001 MN28 26/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108627 2001 MU28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108628 2001 MZ28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108629 2001 MB29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
108630 2001 MR29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108631 2001 NG 10/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108632 2001 NL2 13/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
108633 2001 NO2 13/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
108634 2001 NU2 13/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
108635 2001 NJ3 13/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
108636 2001 NS3 13/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108637 2001 NE4 13/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
108638 2001 NZ5 13/07/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
108639 2001 NW7 14/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
108640 2001 NZ8 12/07/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
108641 2001 NU9 15/07/2001 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
108642 2001 NY9 13/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
108643 2001 NP10 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
108644 2001 NT10 14/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
108645 2001 NS11 12/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
108646 2001 NZ11 13/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
108647 2001 NA13 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108648 2001 NN15 13/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
108649 2001 NT15 13/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
108650 2001 NX15 14/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
108651 2001 NH16 14/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
108652 2001 NR16 14/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
108653 2001 ND18 09/07/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
108654 2001 NK19 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
108655 2001 NV19 12/07/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
108656 2001 NW19 12/07/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
108657 2001 NC20 12/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108658 2001 ND20 12/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
108659 2001 NF20 13/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
108660 2001 NM20 13/07/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
108661 2001 NP20 14/07/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
108662 2001 NY20 14/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
108663 2001 NE21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
108664 2001 NT21 14/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108665 2001 NB22 14/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
108666 2001 OD 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
108667 2001 OS 17/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
108668 2001 OX1 18/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
108669 2001 OM2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
108670 2001 OS2 19/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
108671 2001 OW2 19/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
108672 2001 OA4 18/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
108673 2001 OT4 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108674 2001 OU4 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
108675 2001 OZ4 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108676 2001 OQ5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
108677 2001 OV5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
108678 2001 OA6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
108679 2001 OF6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
108680 2001 OS6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108681 2001 OF7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108682 2001 OQ7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
108683 2001 OU7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
108684 2001 OX7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
108685 2001 OH8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108686 2001 OK8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108687 2001 OU8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108688 2001 OA9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
108689 2001 OS9 17/07/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
108690 2001 OZ9 19/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108691 2001 OY10 20/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
108692 2001 OO11 18/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
108693 2001 OA12 19/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
108694 2001 OB12 20/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
108695 2001 OH12 20/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108696 2001 OF13 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
108697 2001 ON13 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
108698 2001 OP13 20/07/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
108699 2001 OB15 18/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
108700 2001 OL15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL