Thống kê

Thống kê trang
Số trang nội dung10.007
Số trang
(Toàn bộ tất cả các trang)
21.427
Số tập tin đã tải lên969
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi từ khi Wikibooks tiếng Việt thành lập374.055
Số sửa đổi trung bình trên một trang17,46
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)15.980
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
25
Các robot (danh sách thành viên)6
Bảo quản viên (danh sách thành viên)3
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)3
Hành chính viên (danh sách thành viên)0
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)0
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)3
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Điều phối viên (danh sách thành viên)2
Kiểm định tài khoản (danh sách thành viên)0
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)0
Thống kê khác
Tổng số từ trong các trang nội dung2.990.914

Đánh giá

Xét về mặt nội dung. Trong toàn bộ các trang tại Wikibooks tiếng Việt, số trang nội dung chiếm 46,7%, số trang tập tin chiếm 4,5%.

Xét về cơ cấu thành viên. Trong tổng số tài khoản đã đăng ký, có 13,9% tài khoản đã tham gia đóng góp. Cũng trong tổng số tài khoản đã tham gia đóng góp ấy, hiện chỉ có 1,1% đang hoạt động tích cực (có sửa đổi trong 30 ngày qua).

Wikibooks tiếng Việt hiện có 4 quản trị viên, trong đó 50% là bảo quản viên, 50% là điều phối viên.

Như vậy, có 9,6 trang (hay 4,5 trang nội dung) và 168 sửa đổi ứng với mỗi tài khoản đã tham gia đóng góp.

Các trang thống kê

  • Wikiscan - Thống kê chi tiết dự án Wikibooks tiếng Việt
  • Danh sách Wikibooks - Liệt kê toàn bộ phiên bản ngôn ngữ Wikibooks