Wikibooks:Biểu quyết cấp quyền

Tủ sách mở Wikibooks
Biểu quyết cấp quyền
Trang này gồm các biểu quyết cấp quyền cho các thành viên
tại Wikibooks tiếng Việt cần thông qua sự đồng thuận của cộng đồng.

Các phòng nhân sự khác: Biểu quyết gỡ quyền  • Yêu cầu cấp quyền

Điều phối viên[sửa]

Hiện tại chưa có biểu quyết cấp quyền điều phối viên nào đang diễn ra.

Bảo quản viên[sửa]

Hiện tại chưa có biểu quyết cấp quyền bảo quản viên nào đang diễn ra.

Hành chính viên[sửa]

Hiện tại chưa có biểu quyết cấp quyền hành chính viên nào đang diễn ra.

Kiểm định viên[sửa]

Hiện tại chưa có biểu quyết cấp quyền kiểm định viên nào đang diễn ra.

Bảo quản viên giao diện[sửa]

Hiện tại chưa có biểu quyết cấp quyền bảo quản viên giao diện nào đang diễn ra.