Wikibooks:Biểu quyết gỡ quyền

Tủ sách mở Wikibooks
Biểu quyết gỡ quyền
Trang này gồm các biểu quyết gỡ quyền cho các thành viên đang nắm giữ các công cụ
tại Wikibooks tiếng Việt cần thông qua sự đồng thuận của cộng đồng.

Các phòng nhân sự khác: Biểu quyết cấp quyền  • Yêu cầu cấp quyền

Điều phối viên[sửa]

Hiện tại chưa có biểu quyết gỡ quyền điều phối viên nào đang diễn ra.

Bảo quản viên[sửa]

Hiện tại chưa có biểu quyết gỡ quyền bảo quản viên nào đang diễn ra.

Hành chính viên[sửa]

Hiện tại chưa có biểu quyết gỡ quyền hành chính viên nào đang diễn ra.

Kiểm định viên[sửa]

Hiện tại chưa có biểu quyết gỡ quyền kiểm định viên nào đang diễn ra.

Bảo quản viên giao diện[sửa]

Hiện tại chưa có biểu quyết gỡ quyền bảo quản viên giao diện nào đang diễn ra.