Thành viên:Đức Anh/Xây dựng quy định/BQV

Tủ sách mở Wikibooks
Quy định này được xây dựng khi dự án đã có Hành chính viên

Phân loại các BQV[sửa]

Bảo quản viên ngắn hạn
  • nắm công cụ trong thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hay 12 tháng;
  • hết thời hạn lập tức thu hồi quyền;
  • muốn tiếp tục nắm công cụ thì bắt buộc phải tạo biểu quyết mới
Bảo quản viên dài hạn
  • nắm công cụ trong không định thời hạn, nhưng phải gia hạn để tiếp tục;
  • những người hoạt động trong vòng 3 tháng trước trước thời hạn thì được tự động gia hạn
  • những người chưa hoạt động trong trong vòng 3 tháng trước thời hạn muốn tiếp tục nắm quyền công cụ thì phải yêu cầu gia hạn trước thời điểm hết hạn
  • hết thời hạn lập tức thu hồi quyền, khi đó muốn tiếp tục nắm quyền thì bắt buộc phải tạo biểu quyết mới
  • mỗi lần gia hạn là 1 năm

...Phức tạp quá...