Thành viên:Đức Anh/Nháp 4

Tủ sách mở Wikibooks
Thắng chiến kế
Man thiên quá hải  • Tà đao sát nhân  • Thanh Đông kích Tây
Địch chiến kế
Vô trung sinh hữu  • Ám độ trần thương
Công chiến kế
Điệu hổ ly sơn  • Cầm tặc cầm vương
Hỗn chiến kế
Tịnh chiến kế
Bại chiến kế
Mỹ nhân kế  • Khổ nhục kế  • Liên hoàn kế  • Tẩu vi thượng sách