Thành viên:Đức Anh/Nháp 4

  Tủ sách mở Wikibooks
  Thắng chiến kế
  Man thiên quá hải  • Tà đao sát nhân  • Thanh Đông kích Tây
  Địch chiến kế
  Vô trung sinh hữu  • Ám độ trần thương
  Công chiến kế
  Điệu hổ ly sơn  • Cầm tặc cầm vương
  Hỗn chiến kế
  Tịnh chiến kế
  Bại chiến kế
  Mỹ nhân kế  • Khổ nhục kế  • Liên hoàn kế  • Tẩu vi thượng sách