Thành viên:Đức Anh/Nháp 26

Tủ sách mở Wikibooks
“Zine” là một tư liệu xuất bản độc lập. Nói cách khác, zine là một quyển tạp chí mà bạn tự làm!