Sách vật lý chuyển động

Tủ sách mở Wikibooks


Chuyển động đại diện cho di chuyển của một vật từ vị trí này sang vị trí khác do có một lực tương tác với vật. Thí dụ như đá banh đi từ A đến B


Định luật Newton về Lực và Chuyển động[sửa]

Các định luật về Chuyển động của Newton là một hệ thống gồm 3 định luật đặt nền móng cơ bản cho cơ học cổ điển. Chúng mô tả mối quan hệ giữa một vật thể và các lực tác động cũng như chuyển động của vật thể đó. Các định luật đã được diễn giải theo nhiều cách khác nhau trong suốt 3 thế kỷ sau đó.


F = 0 Không có lực tương tác , không có chuyển động Vật sẽ đứng yên
F≠ 0 Lực tương tác với vật tạo ra chuyển động Vật sẽ di chuyển
Σ F = 0 Tổng lực trên vật bằng không, vật ở trạng thái cân bằng Vật ở trạng thái cân bằng

Chuyển động tự do của vật không bị cản trở[sửa]

Di chuyển tự do trên mặt đất[sửa]

Di chuyển tự do trên bề mặt đất của một vật do có động lực tác động trên vật

O →

Với

- Động lực
- Khối lượng
- vận tốc
- Thời gian
- Động lượng

Di chuyển tự do rơi xuống đất[sửa]

Di chuyển tự do rơi xuống đất của một vật ở một độ cao bên trên mặt đất của một vật do có một lực tác động trên vật

Di chuyển tự do lơ lửng trên không trung[sửa]

Di chuyển tự do lơ lửng trên không trung của một vật do có cân bằng của 2 lực trọng lực và động lực

O


Di chuyển tự do theo quỹ đạo vòng tròn trong không trung trên mặt đất

Chuyển động tự do của vật bị cản trở[sửa]

Chuyển động tự do của vật trên mặt đất[sửa]

Chuyển động tự do của vật trên mặt đất bị lực ma sát cản trở
Chuyển động rơi tự do của vật xuống mặt đất[sửa]

Theo hình cong rơi xuống đất[sửa]

Theo hình cong lên đạt đỉnh rơi xuống đất[sửa]

Dao động tạo sóng sin[sửa]

Dao động của một vật quanh một vị trí cân bằng tạo ra sóng dao động có dạng sóng sin

Dao động sóng ngang dọc nghiêng[sửa]

Dao động sóng Hình Công thức Phương trình dao động sóng Hàm số sóng
Dao động lò xo lên xuống


Dao động lò xo qua lại


Dao động con lắc đong đưa


Dao động sóng điện[sửa]


Dao động sóng điện đều

Dao động sóng điện dừng

Dao động sóng điện giảm dần đều

Phương trình trên có nghiệm như sau
. 1 nghiệm thực

. 2 nghiệm thực

. 2 nghiệm phứcDao động sóng điện cao thế

Dao động sóng điện từ[sửa]


Dao động sóng điện từ


Phương trình vector dao động điện từ

Phương trình sóngHàm số sóng
Sóng điện từ


Phương trình và hàm số sóng sin[sửa]

Công thức toán[sửa]

Từ trên, mọi dao động của vật quanh một vị trí cân bằng sẻ tạo ra dao động sóng sin có dạng

Có thể biểu diển bằng hàm số toán lượng giác được gọi là hàm số sóng

Lapalce đả chứng minh rằng mọi hàm số sóng sin đều có một phương trình sóng của một phương trình đạo hàm bậc hai có dạng tổng quát sau

Chính minh[sửa]

Với phương trình đạo hàm có dạng tổng quát sau

.
Sao cho n ≥ 2

Tổng kết[sửa]

Mọi hàm số sóng sin

Đều thỏa mản một phương trình sóng có dạng tổng quát

. Sao cho n ≥ 2

Với

Chuyển động điện tích[sửa]

Lực tương tác giửa điện và Điện tích[sửa]

Lực động điện làm cho điện tích đứng yên di chuyển theo đường thẳng ngang . Di chuyển của điện tích có các tính chất sau

Lực tương tác giửa nam châm và Điện tích[sửa]

Lực động từ làm cho điện tích đứng yên di chuyển theo đường thẳng dọc . Di chuyển của điện tích có các tính chất sau

Di chuyển điện tích theo đường thẳng không đổi

Di chuyển điện tích theo quỹ đạo vòng tròn

Lực tương tác giửa điện, nam châm và Điện tích[sửa]

Lực điện từ làm cho điện tích đứng yên di chuyển theo đường thẳng nghiêng. Di chuyển của điện tích có các tính chất sau

Lực tương tác giửa 2 Điện tích[sửa]

Lực hút của điện tích âm hút điện tích dương về hướng mình tạo ra chuyển động có các tính chất sau

với
với

Chuyển động điện tử trong nguyên tử vật chất[sửa]

Bán kín Bohr[sửa]

Cho lực Coulomb bằng lực ly tâm

Bohr điều kiện để lượng tử hóa của góc độn lượng

Giải tìm v

Thế v vào r

Với Hydrogen Z=1, n=1

được biết là bán kín Bohr Bohr radius

Tầng năng lượng lượng tử[sửa]

Với Hydrogen Z=1

n được biết là số lượng tử Principal quantum numberVạch sáng Line spectra[sửa]

Vạch sáng Lyman

. Với n=2,3,4 ... 91-122nm

Vạch sáng Balmer

. Với n=3,4,5 ... 365-656nm

Vạch sáng Paschen

. Với n=4,5,6 ... 820-1875nm