Sách giải tích/Hàm số/Hàm số chẵn

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm số chẳn even function Mọi hàm số f(x) là hàm số chẳn thỏa mản điều kiện sau

Thí dụ[sửa]

là một hàm số chẳn vì

Các hàm số sau đều là hàm số chẳn[sửa]

Absolute value
Lũy thừa chẳng ,
cosine
hyperbolic cosine