Sách VBScript/Hàm/Hàm có đối số

Tủ sách mở Wikibooks

Cu phap[sửa]

<script language="VBScript">
  function Name() 
  { 
  thân hàm; 
  }
</script>

Thí dụ[sửa]

<script language="VBScript">
  Ngay_Gio()
  function Ngay_Gio() 
  { 
  document.alert('Hôm nay là : ' & now);
  }
</script>