Sách VBScript/Hàm

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm là một khối lệnh, một tập hợp của một hay nhiều hơn một dòng lệnh nằm giữa {} dưới tên mục function

Có 2 loại hàm:

 • Hàm có đối số Hàm có một hay nhiều đối số, có thể trả lại một giá trị hay không trả lại giá trị
 • Hàm Trống Hàm không có Đối số và không trả lại giá trị


Hàm có đối số[sửa]

Khai báo tên, đối số, và mã hình thành thân của thủ tục hàm

Công thức
[Public [Default] | Private] Function tên_hàm [(danh_sách_đối_số)]
  [nhóm_lệnh]
  [tên_hàm = biểu_thức]
  [Exit Function]
  [nhóm_lệnh]
  [tên_hàm = biểu_thức]
End Function 
Thí dụ