Sách HTML/Chương 3 - Mẫu đơn/Nút Chọn

Tủ sách mở Wikibooks

Nút chọn[sửa]

Một phần tử của mẫ đơn được sử dụng để chọn 1 thuộc tính

<form>
  <input type="radio" name="ten" value="giá trị khi người dùng chon nó">;
</form>

Có tất cả 3 loại nút

  • Nút Thường
<form action="">
<input type="button" value="Hello world!">
</form>
  • Nút Xóa

Khi người dùng nhấn vào nút này thì trình duyệt sẻ khởi tạo lại giá trị ban đầu

<form action="địa chỉ của trang xử lý thông tin" method="phương thức gởi>
  <input type="reset" value="tên của nút">
</form>
  • Nút Gởi

Khi người dùng nhấn vào nút này thì các giá trị sẻ được chuyển đến trang sử lý

<form action="địa chỉ của trang xử lý thông tin" method="phương thức gởi>
  <input type="submit" value="tên của nút">
</form>

ví dụ[sửa]