Sách HTML/Chương 3 - Mẫu đơn

Tủ sách mở Wikibooks

Khái Niệm[sửa]

Đơn là một phần tử HTML dùng để thông tin giửa máy người sử dụng với máy chủ cung cấp dịch vụ qua thẻ lệnh HTML <form></form> . Một Đơn bao gồm nhiều phần tử như hộp chử, nút, nút chọn, vùng chử, bảng liệt kê ... Mổi Phần tử của đơn có Tên riêng, giá trị và cách khai báo riêng

Cấu trúc[sửa]

<form name=Tên action=URL_Address method=get|post>
  <input type=Loại_Phần_Tử name=Tên value=Giá_Trị>
</form>

Type . Định loại phần tử của đơn

Name . Tên của phần tử

Value . Giá Trị của phần tử

Các phần tử của một đơn[sửa]