Sách HTML/Chương 3 - Mẫu đơn/Hộp Thoại

Tủ sách mở Wikibooks

Hộp Thoại[sửa]

Một phần tử của mẫ đơn được sử dụng để nhập dữ liệu

<form>
  <input type="text" name="tên">
</form>

Ví dụ[sửa]

*  Xem ví dụ Hộp Thoại