Sách HTML/Chương 3 - Mẫu đơn/Hộp Chọn

Tủ sách mở Wikibooks

Hộp Chọn[sửa]

Một phần tử của mẫ đơn được dùng chọn nhiều thuộc tính

<form>
  <input type="checkbox" name="ten" value:"giá trị khi người dùng chon nó">;
</form>

Ví dụ[sửa]