Sách đại số/Số đại số/Số nguyên tố

Tủ sách mở Wikibooks

Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và cho chính nó

Ký hiệu[sửa]

Thí dụ[sửa]