Sách đại số/Số đại số/Số lẻ

Tủ sách mở Wikibooks

Số lẻ là một số tự nhiên không chia hết cho 2 và còn số dư bằng 1 .

Số lẻ[sửa]

Số chẳn có ký hiệu

Thí dụ[sửa]