Bước tới nội dung

LaTeX/Liên kết

Tủ sách mở Wikibooks

LaTeX

Bắt đầu
 1. Giới thiệu
 2. Cài đặt
 3. Cài đặt các gói mở rộng
 4. Cơ bản
 5. Cách nhận sự trợ giúp

Các yếu tố chung

 1. Cấu trúc Tài liệu
 2. Định dạng Văn bản
 3. Định dạng Đoạn văn
 4. Màu sắc
 5. Phông chữ
 6. Cấu trúc Danh sách
 7. Ký tự Đặc biệt
 8. Quốc tế hóa
 9. Rotations
 10. Tables
 11. Title creation
 12. Page Layout
 13. Customizing Page Headers and Footers‎
 14. Importing Graphics
 15. Floats, Figures and Captions
 16. Footnotes and Margin Notes
 17. Hyperlinks
 18. Labels and Cross-referencing
 19. Initials

Cơ chế

 1. Errors and Warnings
 2. Lengths
 3. Counters
 4. Boxes
 5. Rules and Struts

Văn bản Kỹ thuật

 1. Mathematics
 2. Advanced Mathematics
 3. Theorems
 4. Chemical Graphics
 5. Algorithms
 6. Source Code Listings
 7. Linguistics

Trang Đặc biệt

 1. Indexing
 2. Glossary
 3. Bibliography Management
 4. More Bibliographies

Tài liệu Đặc biệt

 1. Scientific Reports (Bachelor Report, Master Thesis, Dissertation)
 2. Letters
 3. Presentations
 4. Teacher's Corner
 5. Curriculum Vitae
 6. Academic Journals (MLA, APA, etc.)

Tạo Đồ họa

 1. Introducing Procedural Graphics
 2. MetaPost
 3. Picture
 4. PGF/TikZ
 5. PSTricks
 6. Xy-pic
 7. Creating 3D graphics

Lập trình

 1. Macros
 2. Plain TeX
 3. Creating Packages
 4. Creating Package Documentation
 5. Themes

Linh tinh

 1. Modular Documents
 2. Collaborative Writing of LaTeX Documents
 3. Export To Other Formats

Trợ giúp và Đề xuất

 1. FAQ
 2. Tips and Tricks

Phụ lục

 1. Tác giả
 2. Liên kết
 3. Tham khảo Gói
 4. Tài liệu mẫu LaTeX
 5. Chỉ mục
 6. Bảng thuật ngữ lệnh

edit this boxedit the TOC

Đây là danh sách một số tài nguyên LaTeX khác trên Web:

Cộng đồng[sửa]

Hướng dẫn/Câu hỏi thường gặp[sửa]

Tham khảo[sửa]

Bản mẫu[sửa]


Trước: Tác giả Mục lục Tiếp theo: Tham khảo Gói