Bước tới nội dung

Học Pascal/Thư viện/SYSTEM

Tủ sách mở Wikibooks

// có thể khai báo hoặc không

Chứa các lệnh vào/ra chương trình

write(): in ra màn hình.
writeln(): in ra màn hình rồi xuống dòng.
read(): đọc biến.
readln(): đọc biến và xuống dòng.